Παρατείνετε μέχρι 8 Οκτ του 2016 η Νομιμοποίηση των αυθαίρετων Σταβλικών εγκαταστάσεων μόνιμου χαρακτήρα  

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 « Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (A΄174), για τις κατηγορίες Ι, 2,4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για οκτώ (8) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28του N. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8η 10 2016 με την πάροδο συνολικά τριάντα (38) μηνών από τη δημοσίευση του N. 4178/2013.

Ως 12 Σεπτεμβρίου η αδειοδότηση των στάβλων

Παρατείνεται για ένα εννεάμηνο, και συγκεκριμένα μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία αιτήσεων για την έκδοση άδειας προ έγκρισης εγκατάστασης για τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες που δεν διαθέτουν άδεια

 

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

σταβλικές 1ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

1. Η Αρχή που αδειοδοτεί την εγκατάσταση είναι το τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής της κάθε περιφερειακής ενότητας.

2. Η νομοθεσία βάση της οποίας γίνεται η αδειοδότηση είναι:

Α) Διατάξεις του ν. 4056/2012(ΦΕΚ 52 Α’) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία

και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»

Β) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ1β/200/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β’) υγειονομικής διάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:

Την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας

Την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων

Την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Την μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Την ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις γης

Την προστασία των Δασών

σταβλικές 2ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ανάλογα με το είδος κατασκευής και τη μορφή τους, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες:

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άδεια δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4067/2012). Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία, είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες, ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών, εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μπορoύν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, δε διαθέτουν συστήματα χειρισμού υγρών αποβλήτων .

II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ 300 τ.μ.

Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες:

1. κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων (σταθερών και κινητών) όπως αυτοί ορίζονται στην υπ’ αρ. 5888/03-02-2004 ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Γεωργίας και για τις οποίες εκδίδεται έγκριση τήρησης του τύπου κατασκευής από την αρμόδια πολεοδομία αντί οικοδομικής άδειας.

2. έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αρ. 281273/27-08-2004 ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Γεωργίας και για τις οποίες εκδίδεται έγκριση τήρησης των προτύπων κατασκευής από την αρμόδια πολεοδομία αντί οικοδομικής άδειας.

Επισημαίνεται ότι και στις δύο παραπάνω κατηγορίες δεν απαιτείται εκπόνηση μελέτης κατασκευής, απαιτείται όμως η επίβλεψη κατασκευής από μηχανικό.

ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΗ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας (άδεια δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4067/2012).

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

Με τον όρο κτηνοτροφία εκτατικής μορφής νοείται το σύστημα εκτροφής που ο σταβλισμός των ζώων περιορίζεται κατά τη διάρκεια της νύκτας ή για την προστασία τους κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών και το οποίο:

• έχει χαμηλό επενδεδυμένο κεφάλαιο

• απαιτεί μικρή ένταση εργασίας

• καλύπτει τις ανάγκες διατροφής των ζώων κατά το μεγαλύτερο μέρος από φυσικούς ή τεχνητούς λειμώνες ή βοσκοτόπους και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων όπως αυτή καθορίζεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι επιπτώσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον, από τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4014/2011 και τις κανονιστικές αυτού ΚΥΑ, σχετίζονται κυρίως με το είδος των εκτρεφομένων ζώων και τη δυναμικότητά τους. Με βάση τα δύο παραπάνω κριτήρια, κατατάσσονται στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

(κεφάλαιο Ζ, άρθρο 1 της υπ’ αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)

Το άρθρο 1 του κεφαλαίου Ζ της υπ’ αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου

αναμορφώνεται ως εξής:

Η διατήρηση αυθαίρετων σταυλικών εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρο 23 του ν. 4178/2013 και της παρ. 3.α και 3. β του άρθρου 63 του ν. 4235/2014.Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση

αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την καταβολή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 300 ευρώ και χωρίς την επιβολή προστίμου .

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά όλες τις αυθαίρετες κατασκευές των κτηνοτροφικών – σταυλικών εγκαταστάσεων για την εκτροφή και εκμετάλλευση παραγωγικών/ αγροτικών ζώων ανεξαρτήτως μεγέθους (π.χ. κάλυψης, δόμησης κ.λ.π.) και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής επιφάνειας μέχρι 35 τ.μ., σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την υπαγωγή είναι:

α) Αίτηση

β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης , με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων

γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος

ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα

35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών

εγκαταστάσεων

δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Η προθεσμία για την υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ της δήλωσης υπαγωγής για τις αυθαίρετες σταυλικές–κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και συνοδών κτιρίων, λήγει στις 6-2-2016

Οι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που υπέβαλλαν αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μέχρι 30-06-2012 στις κατά τόπους Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στα πλαίσια του άρθρου 4 του ν. 3399/2005 ο οποίος καταργήθηκε, ανεξαρτήτων εάν έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις στο φάκελλο τους υπάγονται στο άρθρο 23 του ν 4178/2013.

Στην περίπτωση που στο φάκελλο τους περιλαμβάνεται διάγραμμα κάλυψης και βεβαίωση στατικής επάρκειας όπου αυτή απαιτείται δεν απαιτείται η προσκόμιση της τεχνικής έκθεσης μηχανικών του άρθρου 23 του ν. 4178/2013.

Επίσης δεν καταβάλλεται το παράβολο των τριακοσίων (300) ευρώ υπέρ του

ελληνικού δημοσίου. Αποφάσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση που εκδόθηκαν μετά τις 30-06- 2012 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3399/2005 και αφορούν αιτήσεις ενδιαφερόμενων φορέων που υποβλήθηκαν στις ΔΑΟΚ των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων μέχρι 30-06-2012 θεωρούνται νόμιμες.__