ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

1DD88E9CE98D03C3013B0C0F55D2E239Από πέντε μέλη και άνω, χωρίς απαιτήσεις τζίρου αλλά με την υποχρέωση εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου, στήνονται οι Ομάδες Παραγωγών σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση, που καταργεί όλες τις περασμένες διατάξεις και θέτει παράλληλα τα νέα πλαίσια και για την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών.

 

 

Κριτήρια Αναγνώρισης Ομ.Π. Ο.Π. και ΕΟΠ (Άρθρο 6)

Α) Για την αναγνώριση των Ομ.Π. απαιτούνται ανά τομέα αγροτικής παραγωγής τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί, ειδικά για τις Ομ.Π. φυτικής παραγωγής απαιτούνται δέκα (10) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί, καθώς και επιχειρηματικό σχέδιο, δεν απαιτείται ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.

Β) Για την αναγνώριση Ο.Π. απαιτούνται κατ’ ελάχιστο είκοσι (20) μέλη και επιχειρηματικό σχέδιο. Η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π. καθορίζεται σε 250.000 χιλιάδες ευρώ. Για την αναγνώριση αλιευτικών και βιολογικών Ο.Π. απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δέκα (10) μέλη, επιχειρηματικό σχέδιο και ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή 100.000 χιλ. ευρώ.

Γ) Για την αναγνώριση ΕΟΠ απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) αναγνωρισμένες Ο.Π.

Δ) Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα του μέλους σε Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος.

Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., εφόσον θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτές, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., που είναι αναγνωρισμένη για τα ίδια προϊόντα, ή να συστήσουν άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., για τα ίδια προϊόντα, εάν δεν παρέλθει ένα (1) έτος από την αποχώρησή τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:

 • Για την αναγνώριση υποβάλεται από το νομικό πρόσωπο(Α.Ε. , Ο.Ε , Ι.Κ.Ε. , Συνεταιρισμό) στην ΔΑΟΚ (Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης) αίτηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 • Αναλυτική κατάσταση των μελών και την ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.
 • Αποφάση του ν.π., από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ομ.Π
 • Το καταστατικό λειτουργίας.
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο πενταετούς διάρκειας
 • Τις υποχρεώσεις των παραγωγών-μελών της Ομ.Π
 • Την υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές
 • Να διακινούν μέσω της Ομ.Π. τουλάχιστον το 80% της παραγωγής τους,
 • Το μέγιστο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 20
 • Την επιβολή κυρώσεων στα μέλη της Ομ.Π. σε περίπτωση παραβάσεων των υποχρεώσεων τους
 • Τους κανόνες για την αποδοχή νέων μελών
 • Τα απαραίτητα πιστοποιητικά ότι το ν.π. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Υπεύθυνη δήλωση των μελών ότι δεν ανήκουν σε άλλη Ομ.Π

Επιχορήγηση Ομάδων Παραγωγών

 • Επιχορήγηση 5ετούς διάρκειας
 • Η κατανομή των ετήσιων επιχορηγήσεων, καθώς και το ανώτατο ετήσιο ποσό στήριξης είναι:

–10%,  8%, 6%, 4% και 2% ως ποσοστό της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο έτος αντίστοιχα.

–100.000  ευρώ ανά έτος, ανώτατο ποσό ενίσχυσης.

 • Ο υπολογισμός των ετήσιων δόσεων επιχορήγησης υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας παραγωγής βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για ολόκληρη την Υπουργική απόφαση πατήστε εδώ.

Ενημερώσεις για τους παραγωγούς όλου του Έβρου σχετικά με τα Αγροτικά Προγράμματα

14408058_10210605564839504_194804858_oTo Γραφείο μας πραγματοποιεί ενημερώσεις για τους παραγωγούς όλου του Έβρου σχετικά με τα αγροτικά προγράμματα που ανακοινώθηκαν ότι θα ανοίξουν άμεσα.

Τα Προγράμματα αυτά είναι της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, των ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ,

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΔΑΣΙΚΑ – ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ, ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ – ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΑ.

Το Πρόγραμμα Ενημερώσεων έχει ως εξής:

 • Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2016 στο Διδυμότειχο 18:30 στο Ξενοδοχείο «ΕΡΜΗΣ»
 • Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2016 στη Σαμοθράκη 17:00 στη Καμαριώτισσα στην ταβέρνα «ΧΑΡΑΝΑΣ»
 • Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2016 στη Κορνοφωλιά 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο
 • Δευτέρα, 26 Σεπτέμβρη 2016 στο Τυχερό 18:30 στο Καφενείο «Δουτσίνη»
 • Τρίτη, 27 Σεπτέμβρη 2016 στην Ελαία Τριγώνου 11:00 στη Καφετέρια Καφά
 • Τρίτη, 27 Σεπτέμβρη 2016 στην Ορεστιάδα 19:00 στο Ξενοδοχείο «ΗΛΕΚΤΡΑ»
 • Τετάρτη, 28 Σεπτέμβρη 2016 στην Άνθεια 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο
 • Τετάρτη, 5 Οκτώβρη 2016 στις Φέρες 19:00 στο Δημαρχείο

(το πρόγραμμα ενημερώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς)


 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

86914372tomatoes-and-peppersΣτόχος του μέτρου είναι να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα στους παραγωγούς ώστε να ενισχυθεί η συσπείρωση τους μέσω της στενής συνεργασίας αυτών στο πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων και των οργανώσεων. Το μέτρο περιλαμβάνει όλους τους γεωργικούς τομείς (γεωργία και κτηνοτροφία), καθώς και τον τομέα της δασοπονίας. Η στήριξη παρέχεται με την μορφή επιχορήγησης, σε νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από αρμόδια εθνική αρχή. Η στήριξη καταβάλλεται σε ετήσια βάση στους δικαιούχους, αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας ή της οργάνωσης και βαίνει φθίνουσα, ως ακολούθως:

– Το 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση. – Το 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση. – Το 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση. – Το 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση. – Το 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση. Η ετήσια στήριξη του κάθε δικαιούχου (ομάδας ή οργάνωσης) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

10 ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΧΤΕΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

1Για πρώτη φορά, βάσει του σχεδίου του υπουργείου, ένας αγροτικός συνεταιρισμός μπορεί να απαρτίζεται μόνο από νομικά πρόσωπα.

Σε μια προσπάθεια να προασπίσει τα συμφέροντα κάθε συνεταιρισμού, το νέο νομοσχέδιο που θα τεθεί για ένα μήνα σε διαβούλευση και μετέπειτα θα πάει στη βουλή για ψήφιση, θεσπίζει νέες υποχρέωσεις για τους αγρότες-μέλη του, όπως αυτό της αποχής από ανταγωνιστικές δραστηριότητες με εκείνες του ΑΣ.

Με σκοπό την περισσότερη διαφάνεια στις αποφάσεις για οικονομικά και άλλα ζητήματα του συνεταιρισμού, θεσπίζονται νέα δικαιώματα για τους αγρότες-μέλη, όπως αυτό της συμμετοχής στη συνεταιριστική εκπαίδευση, της ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την πορεία των θεμάτων της οργάνωσης.

Ειδικότερα ο νόμος προβλέπει τα εξής:

1. Ξεκαθάρισμα και εξυγίανση της υφιστάμενης κατάστασης στον συνεταιριστικό χώρο

* Δημιουργία του Εθνικού Μητρώου των ΑΣ, της Ελεγκτικής αρχής και του σώματος Επιθεωρητών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

* Δημιουργία νομικών διατάξεων ευνοϊκών για τις συγχωνεύσεις αγροτικών συνεταιρισμών, τη λύση του συνεταιρισμού εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του καταστεί κατώτερο από το 1/5 του συνεταιριστικού κεφαλαίου και τη μίσθωση περιουσιακών στοιχείων ΑΣ σε άλλον ΑΣ εάν διατελεί σε κατάσταση εκκαθάρισης

2. Διευκόλυνση για τη σύσταση νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού

* Απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης του συνεταιρισμού από το Ειρηνοδικείο

* Μείωση του αριθμού των απαιτούμενων μελών του Α.Σ. σε 10 φυσικά ή νομικά πρόσωπα

* Κατάργηση του προσδιορισμού υποχρεωτικού ελάχιστου συνεταιριστικού κεφαλαίου, καθώς πλέον ο προσδιορισμός θα γίνεται από το καταστατικό.

3. Διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης του Αγροτικού Συνεταιρισμού

* Δυνατότητα και άλλων νομικών προσώπων να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού με μία μερίδα όπως και τα φυσικά πρόσωπα

* Καθιέρωση της προαιρετικής μερίδας χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως δυνατότητας επένδυσης στον συνεταιρισμό και από τρίτους

* Υποχρέωση του μέλους να παραδίδει τη παραγωγή του και να προμηθεύεται τα εφόδιά του από τον συνεταιρισμό

* Δυνατότητα διορισμού Γενικού Διευθυντή σε συνεταιρισμούς με κύκλο εργασιών άνω του 1.000.000 ευρώ.

* Σύνταξη προγράμματος δράσης και ανάπτυξης από το Δ.Σ.

* Θέσπιση νέων υποχρεώσεων στα μέλη, όπως της αποχής από δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του ΑΣ ή από πράξεις που μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντά του, της εχεμύθειας κ.λπ.

4. Αυστηρός έλεγχος της λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών

* Καθορισμός αυστηρού πλαισίου με παρουσία δικαστικών ή δικηγόρων κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή μελών του ΔΣ. Θέσπιση σταυρών προτίμησης στα 2/5 του αριθμού των μελών του ΔΣ.

* Δημιουργία στα όργανα της διοίκησης, του θεσμού του Εποπτικού συμβουλίου με σκοπό να ελέγχει τις πράξεις του ΔΣ. Δυνατότητα του Εποπτικού Συμβουλίου να καλεί Γενική Συνέλευση για σοβαρό λόγο.

* Χορήγηση μόνο εξόδων κίνησης, διαμονής εκτός έδρας και εξόδων παράστασης στις συνεδριάσεις του ΔΣ. Καταργούνται οι αμοιβές των μελών του ΔΣ.

* Η απαγόρευση κατάληψης δημόσιας αιρετής θέσης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεταιρισμών, πριν παρέλθουν 3 χρόνια από την εκλογή τους σε θέση μέλους του ΔΣ

* Θέσπιση νέων δικαιωμάτων των μελών, όπως της συμμετοχής στη συνεταιριστική εκπαίδευση, της ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την πορεία των υποθέσεων και την οικονομική κατάσταση του ΑΣ και το δικαίωμα της λήψης αντιγράφων για όλα τα θέματα λειτουργίας του συνεταιρισμού.

5. Αλλαγή στη δομή του συνεταιριστικού κινήματος σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο

* Δυνατότητα δημιουργίας Περιφερειακών Αγροτικών Συνεταιρισμών είτε Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, σε κλαδικό επίπεδο, μέλη των οποίων είναι οι τοπικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

* Δυνατότητα συγκρότησης ιδεολογικής συνεταιριστικής οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο, με μέλη τοπικούς ή περιφερειακούς συνεταιρισμούς. Για να αναγνωρίζεται από την πολιτεία ως η οργάνωση που εκπροσωπεί τους συνεταιρισμένους αγρότες οφείλει να έχει ως μέλη της τουλάχιστον το 50% των οργανώσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο.

* Κατάργηση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης των δευτεροβαθμίων και των τριτοβαθμίων συνεταιριστικών οργανώσεων.

6. Καθορισμός του πλαισίου των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

* Με το νομοσχέδιο καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων που είναι η σύνδεση εκπροσώπων όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.

7. Δημιουργία Πλαισίου για τη δημιουργία Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

* Το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση συγκροτημένων ομάδων με σκοπό να δημιουργηθεί η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη συγκέντρωση και την προώθηση της παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων, όπως οι Ομάδες Παραγωγών, οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών.

8. Ίδρυση Ομάδων Διαχείρισης και Προστασίας Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

* Για την διαφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων των προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης Ομάδων Διαχείρισης και Προστασίας Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

9. Ενίσχυση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης

* Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η δημιουργία του Ταμείου Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης

10. Δημιουργία των Αγροδιατροφικών Συμπράξεων σε επίπεδο Περιφέρειας

* Οι Αγροδιατροφικές Συμπράξεις δημιουργούνται με πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, με σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας.

11. Θέσπιση Συμβάσεων μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων

* Δημιουργείται το νομικό πλαίσιο για τη προστασία της τιμής των αγροτικών προϊόντων μέσω των Συμβάσεων μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων που είναι ιδιωτικές γραπτές συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας και αφορούν τη μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων από τους ΑΣ για λογαριασμό των μελών τους.

12. Δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Βάσης για την ιχνηλασιμότητα των συνεταιριστικών προϊόντων

* Για την προστασία της ποιότητας και της επωνυμίας των συνεταιριστικών προϊόντων θεσπίζεται η δημιουργία της Ενιαίας ψηφιακής Βάσης για την ιχνηλασιμότητα των συνεταιριστικών προϊόντων

13. Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

* Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η δημιουργία φορέα με τη μορφήΑνώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχείριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊόντων » (ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ) με σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας αγροτικής περιουσίας. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ μπορεί να καταγράφει, να διαχειρίζεται και να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα προς όφελος των νέων αγροτών και των οργανώσεων τους.