ΣΠΑΝΙΕΣ ΦΥΛΕΣ

origFile751Πιο συγκεκριµένα από τη νέα προγραµµατική περίοδο σχεδιάζεται να ενισχύονται σπάνιες φυλές των εξής ζώων:

-Τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των έξι (6) µηνών.

-Τα θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω του ενός (1) έτους.

-Αρσενικά και θηλυκά χοιροειδή.

-Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι (6) µηνών.

Επιπλέον, µε την ανάληψη της δέσµευσης, ο δικαιούχος θα εισπράξει έως και 20% επιπλέον στην ενίσχυση που θα καλύπτει το κόστος συναλλαγής, ενώ όταν οι δεσµεύσεις αναλαµβάνονται από οµάδες αγροτών ή οµάδες αγροτών και άλλων διαχειριστών γης, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Κριτήρια δικαιούχων

∆ικαιούχοι είναι όλοι οι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται µε εξαφάνιση, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, όπως αναφέρεται στο νέο Πρόγραµµα, ενώ οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει :

1. Να είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται µε εξαφάνιση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.

2. Να εκτρέφουν ζώα των απειλούµενων φυλών στις συγκεκριµένες περιοχές κατανοµής, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.

3. Να εκτρέφουν ζώα εγγεγραµµένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία τα ζώα ανήκουν. Τα γενεαλογικά βιβλία τηρούνται στα αρµόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων.

Επίσης ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν υπόψη το µέγεθος πληθυσµού φυλής ανά είδος ζώο και το µέγεθος της εκµετάλλευσης (εντός της φυλής).

Τα ποσά στήριξης θα διαµορφωθούν σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης µε την έκδοση των αποφάσεων.