ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ NATURA 2000 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ

naturaΗ στήριξη βάσει του μέτρου παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις πρόσθετες δαπάνες και για την απώλεια εισοδήματος που απορρέουν από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, στο πλαίσιο του άρθρου 30 Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στις περιοχές Νatura 2000, καθορίζονται στα διαχειριστικά σχέδια ή άλλα ισοδύναμα εργαλεία.