ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

kraviΤο συγκεκριμένο Μέτρο αναφέρεται στην προαγωγή της ευζωίας των παραγωγικών ζώων με ενέργειες/δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων, πέραν των επιβαλλόμενων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία. Ο κύριος στόχος από την εφαρμογή του Μέτρου είναι η βελτίωση «δεικτών» της Ελληνικής εκτροφής που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις στην έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς (ψυχολογική κατάσταση) και στη σωματική υγεία των ζώων. Το Μέτρο χωρίζεται σε πέντε Δράσεις, ανάλογα με το είδος και την εκτροφή (για τα πουλερικά) του ζώου, και συγκεκριμένα:

1. Καλή μεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή

2. Καλή μεταχείριση των ζώων στους Χοίρους

3. Καλή μεταχείριση των ζώων στα Ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα.

4. Καλή μεταχείριση των ζώων στις Όρνιθες ωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής και βιολογικής εκτροφής.

5. Καλή μεταχείριση των ζώων στις Αίγες και στα Πρόβατα.