ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΣΔΕ) 2020

osde2020

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο παραγωγός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης των άμεσων ενισχύσεων, των μέτρων μικρών νησιών Αιγαίου πελάγους και όσων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αριθμό ζώων.

 • Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση τόσο των άμεσων ενισχύσεων όσο και τις ενισχύσεις στο πλαίσιο ων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ο παραγωγός να πληρεί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού».
 • Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς στους οποίους το συνολικό ποσό των προς καταβολή αμέσων ενισχύσεων προ συμψηφισμών για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων, για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους γεωργούς των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο παραγωγός, για να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση (ΕΑΕ) και προκειμένου να πιστοποιηθεί, πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω των προσωπικών του κωδικών της εφαρμογής taxisnet.

Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω πιστοποιημένου φορέα υποδοχής, παράγουν μοναδικό «κωδικό υποβολής», τον οποίο παραδίδουν στο φορέα επιλογής τους.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης είναι η 15η Μαίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την 15η Μαΐου:

α) της αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα.

β) της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2017 στον δικαιούχο, κατά 3 % ανά εργάσιμη ημέρα

 

 Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων, δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για το έτος υποβολής 2020.

 

 1. Σε περίπτωση που παραγωγός συμπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, τα βασικά δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι:

 

 • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου)
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθ/κού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ
 • Αντίγραφο της 1ης σελ. του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ. λογαριασμού ή οποιοδήποτε έγγραφο του οικείου πιστωτικού ιδρύματος όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ
 • Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων είτε τίτλων ιδιοκτησίας Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του αιτούντα. Τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση ελέγχου του γεωργού σε συνέχεια καταγγελίας κτλ. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων είναι αυτά που έχουν καταχωρηθεί στα πεδία στοιχεία της αίτησης

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, n πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εκπρόθεσμη οριστικοποίηση της, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.

Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων καθώς και τα περιγραφικά δεδομένα γίνονται με υπόδειξη, κατά δήλωση και ευθύνη του παραγωγού στα Κέντρα Υποδοχής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Συνδεδεμένες ενισχύσεις το έτος 2019, χορηγούνται στους παρακάτω τομείς:

 • Ρύζι
 • Σκληρός Σίτος
 • Θηλυκά Βοοειδή
 • Βιομηχανική τομάτα
 • Πορτοκάλια χυμοποίησης
 • Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης
 • Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
 • Σπόροι σποράς
 • Σπαράγγια
 • Μεταξοσκώληκες
 • Ζαχαρότευτλα
 • Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
 • Ροδάκινα προς χυμοποίηση
 • Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
 • Αίγες και προβατίνες (νέο ενιαίο μέτρο σε αντικατάσταση των καταργηθέντων μέτρων: α) Αίγες και προβατίνες πεδινών περιοχών και β) Αίγες και προβατίνες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών )
 • Κορινθιακή σταφίδα (νέος τομέας)
 • Καρποί με κέλυφος (νέος τομέας)
 • Μήλα (νέος τομέας)
 • Κρόκος Κοζάνης (νέος τομέας)
 • Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή (νέος τομέας)

 

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις χορηγούνται στους γεωργούς που αιτούνται την λήψη τους μέσω της ενιαίας αίτησης και πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας κάθε μέτρου, ανεξάρτητα από ενεργοποίηση ή όχι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Η ετήσια ενίσχυση εκφράζεται ως το ανά μονάδα ποσό στήριξης.

ΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b7-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%83Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 27/10/2016 έγινε η πληρωμή του 70% της Βασικής Ενίσχυσης για το έτος 2016. Οι δικαιούχοι έχουν λάβει ειδοποίηση για την πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω SMS. Η καταβολή του υπολοίπου 30% της Βασικής Ενίσχυσης και του πρασινίσματος , έχουν προγραμματιστεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Ενημερώνουμε επίσης ότι σε τράπεζες εκτός της Πειραιώς, τα χρήματα θα αρχίσουν να φαίνονται σταδιακά, εντός της ημέρας  Δευτέρα 31/10/2016.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ανοίγει μέχρι 5 Οκτωβρίου το ΟΣΔΕ για τους υποψήφιους Νέους Αγρότες

Ανοίγει μέχρι 5 Οκτωβρίου το ΟΣΔΕ για τους υποψήφιους Νέους Αγρότες

neoi-agrotes-2

Να δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους αγρότες ώστε να αιτηθούν την ένταξή τους στο πρόγραμμα των νέων αγροτών (Υπομέτρο 6.1.«Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» αποφάσισε το ΥπΑΑΤ. Εν αναμονή της προκήρυξης του εν λόγω προγράμματος , το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών ότι μπορούν να προσέλθουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή στα κατά τόπους Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως τις 5.10.2016 να υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016, εφόσον δεν είχαν προλάβει να το πράξουν νωρίτερα. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στον Οκτώβριο για να ακολουθήσουν τα Σχέδια Βελτίωσης.

Σύμφωνα με την ηγεσία του ΥπΑΑΤ στόχος είναι οι ενδιαφερόμενοι να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τις δυνατότητες που προσφέρουν τα δύο αυτά προγράμματα εντασσόμενοι, όσοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και στα δύο.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 20/04/2016 Προδημοσίευση  που αφορά το Υπομέτρο 6.1.«Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, ο υποψήφιος νέος γεωργός για να κριθεί επιλέξιμος δικαιούχος για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχει υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 για το  σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσής του».

Για τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου πατήστε εδώ.

Διοικητικές Πράξεις ΕΑΕ 2016 έως τις 30/11/2016

ΟΠΕΚΕΠΕΔιοικητικές Πράξεις ΕΑΕ 2016 έως τις 30/11/2016

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων που αφορούν:

α) Διοικητικές Πράξεις Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016

Οι αιτήσεις αφορούν διορθώσεις προφανών σφαλμάτων κατά την καταχώρηση των αιτήσεων (τροποποιήσεις φυτικού κεφαλαίου, ζωικού κλ). Οι γεωργοί που  για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμούν να μεταβάλουν στοιχεία των αιτήσεών τους, στα πλαίσια διόρθωσης προφανών σφαλμάτων, υποβάλλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα μέσω των Πιστοποιημένων Φορέων, που απευθύνεται στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

β) Άρση επικάλυψης

Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης θα πρέπει να συνοδεύονται από δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα τεκμηριώνουν τη θέση και τα όρια του/των αγροτεμαχίου/ων για τα οποία αιτείται άρση επικάλυψης. Ενδεικτικά συνοδευτικά έγγραφα αναφέρονται τα εξής:

 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα ενταγμένο στο ΚΣΑ ΕΓΣΑ 87
 2. Οριστικός τίτλος Κτηματολογίου – αν υπάρχει – με το απαραίτητο απόσπασμα χάρτη
 3. Τυχόν διαγράμματα αναδασμών με τους απαραίτητους πίνακες
 4. Επικουρικά, Ε9, τυχόν συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Για το έτος 2016, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης και διόρθωσης των ΕΑΕ μέσω διοικητικών πράξεων για όλα τα πεδία της αίτησης, ορίζεται αυστηρά η 30/11/2016 με εξαίρεση τους παραγωγούς που έχουν αιτηθεί Εξισωτική Αποζημίωση για τους οποίους ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30/09/2016.

γ) Επιλεξιμότητα

Γεωργοί, οι οποίοι διαφωνούν με τον καθορισμό της επιλεξιμότητας του αγροτεμαχίου τους, έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης επιλεξιμότητας μετά τις 21-7-16. Οι γεωργοί που υπέβαλλαν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 μέσω πιστοποιημένου Φορέα, θα απευθύνονται στον Φορέα τους, προκειμένου να ελέγξουν και να προσδιορίσουν τα αγροτεμάχια για τα οποία απαιτείται ένσταση επιλεξιμότητας. Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν για την ορθότητα της ένστασης, τόσο ως προς τη θέση του αγροτεμαχίου, όσο και ως προς τα στοιχεία επιλεξιμότητας στο χαρτογραφικό υπόβαθρο.

Ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήματος του, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φωτοερμηνευτικά η επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης.

δ) Υποβολή εκπρόθεσμων ΕΑΕ

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Για να θεωρηθεί ότι συντρέχει περιστατικό ανωτέρας βίας, δεν αρκεί η συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας, αλλά απαιτείται επιπλέον εκ μέρους των δικαιούχων τόσο η επίκληση αυτών, όσο και η προσκόμιση των αποδείξεων των περιστάσεων που οι ίδιοι θεωρούν ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ έτους 2015 έως τις 12/9/2016

opekepe 1Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή ενστάσεων για την Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2015. Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  έως και τις 12/9/2016, είτε απ’ ευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση ή στις κατά τόπους Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε στους πιστοποιημένους Φορείς. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήσετε μαζί μας

Ε.Α.Ε. 2016

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2016 ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ε.Α.Ε. 2016 πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι τις 16 Μαΐου 2016. Εκπρόθεσμη υποβολή γίνεται δεκτή μέχρι τις 10 Ιουνίου 2016, αλλά για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστερημένης υποβολής, ο γεωργός χάνει 1% της ενίσχυσης για την οποία θα κριθεί δικαιούχος και 3% από την αξία των δικαιωμάτων που αιτείται να του χορηγηθούν.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Α.Ε.

Για γεωργούς που δηλώνουν φυτικό κεφάλαιο (αγροτεμάχια) απαιτείται:

* Προετοιμασία/διαθεσιμότητα των παραστατικών νόμιμης κατοχής (τίτλων ιδιοκτησίας, ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης, Ε9, κλπ).

* Αποτύπωση των ορίων όλων των αγροτεμαχίων, σε επίπεδο καλλιέργειας.

* Ακόμα και αν μια χρονιά δηλώνονται τα ίδια αγροτεμάχια με την προηγούμενη χρονιά, πρέπει για κάθε αγροτεμάχιο, να γίνεται έλεγχος:

– της δήλωσης της σωστής ομάδας/ποικιλίας καλλιέργειας,

– της ψηφιοποίησης/τοποθέτησής του στη σωστή θέση στον χάρτη,

– της περιφέρειας στην οποία ενεργοποιεί δικαιώματα βασικής ενίσχυσης.

* Η δήλωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για κάθε αγροτεμάχιο.

* Η επισύναψη όλων των απαιτούμενων νόμιμων παραστατικών κατοχής για όλα τα αγροτεμάχια και ο έλεγχος ότι αυτά είναι σε οριστική μορφή.

* Σε περίπτωση λήξης / ανανέωσης / τροποποίησης συμφωνητικών ενοικίασης ενός ή περισσότερων αγροτεμαχίων είναι απαραίτητη η επαναψηφιοποίηση και νέα τοποθέτηση στο χάρτη των αγροτεμαχίων αυτών.

* Η καταχώρηση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου – Α.Τ.ΑΚ. τόσο για τα ιδιόκτητα όσο και για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια είναι υποχρεωτική. Αν δεν καταχωρηθεί Α.Τ.ΑΚ. πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου βάσει του οποίου πέρασε στην κατοχή του παραγωγού ένα αγροτεμάχιο και για αγορές που έχουν λάβει χώρα από τον Αύγουστο 2015 έως σήμερα.

* Η δήλωση, για κάθε αγροτεμάχιο, εάν είναι αρδευόμενο ή μη αρδευόμενο.

* Για τη συνδεδεμένη ενίσχυση σκληρού σιταριού ή βάμβακος, είναι απαραίτητο να υποβληθούν τα καρτελάκια (με τις σωστές ποικιλίες) και τα τιμολόγια αγοράς των σπόρων (τα οποία πρέπει να είναι εμπρόθεσμα) ή η σύμβαση καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων.

Για γεωργούς που δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο απαιτείται:

* Η δήλωση του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου που διατηρείται στη σταυλική εγκατάσταση τη στιγμή υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

* Η δήλωση της ύπαρξης συστεγαζόμενων κτηνοτρόφων στη σταυλική εγκατάσταση.

* Ο εντοπισμός και η επιβεβαίωση της ορθής τοποθέτησης / ψηφιοποίησης της σταυλικής εγκατάστασης στο χάρτη, ακόμη και αν δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

* Πρέπει να προβλέπεται πόσα θηλυκά βοοειδή θα γεννήσουν εντός του έτους, χωρίς απώλειες για όσους αιτούνται τη συνδεδεμένη ενίσχυση βοοειδών.

* Πρέπει να προβλέπεται πόσα ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα, που θα παραμείνουν στην εκμετάλλευση, θα δώσουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον 120 κιλά γάλα εντός του έτους, για όσους αιτούνται τη συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβάτων.

* Οι γεωργοί που αιτούνται εξισωτική αποζημίωση πρέπει να δηλώνουν το ζωικό κεφάλαιο που θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της υποβολής της Ε.Α.Ε.

* Ο γεωργός πρέπει να ελέγχει εάν τα στοιχεία των αγροτεμαχίων του εμφανίζονται σωστά στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΝΕΑ ΚΑΠ 2015-2020

Πληρωμές Αγροτών 

Ενημερωτικό υλικό ΕΑΕ 2016

Βεβαίωση Εφορίας Ποσών Επιδότησης

Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη και εγγραφής στο ΜΑΕΕ

Ενημέρωση Δικαιούχων Εξισωτικής Αποζημίωσης

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΑΕ 2016

1. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος 2015

2. Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για Ιδιόκτητα και Ενοικιαζόμενα χωράφια

3. Εξοπλισμός Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων: Στοιχεία Ψεκαστικού.

* Εάν υπάρχουν αλλαγές:

1. Αντίγραφο και των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου

2. Αντίγραφο του βιβλιαρίου της τράπεζας, που να αναγράφεται το ΙΒΑΝ

* Για πρόσθεση νέων αγροτεμαχίων το 2016:

1. Αντίγραφο Ε9 ή συμβολαίου που να αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή όλων των αγροτεμαχίων

2. Αντίγραφα Συμφωνητικών ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων

3. Αντίγραφο Βεβαίωσης Παραχώρησης Δημόσιας Έκτασης (όπου απαιτείται)

4. Αντίγραφο Αμπελουργικού/ Ελαιοκομικού Μητρώου (εαν δηλώσει καινούριο χωράφι με ελιές ή αμπέλια)

* Για τους κτηνοτρόφους:

1. Αντίγραφο κτηνοτροφικού μητρώου αιγοπροβάτων (παλαιό και νέο)

2. Αντίγραφο κτηνοτροφικού μητρώου βοοειδών

3. Αντίγραφο κτηνοτροφικού μητρώου χοίρων

4. Βεβαίωση ίππων

5. Αντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου

6. Άδεια Σταβλικής Εγκατάστασης

* Ανάλογα με τις καλλιέργειες:

1. Τιμολόγια χρήσης πιστοποιημένου σπόρου Βαμβακιού και καρτελάκια

2. Τιμολόγια χρήσης πιστοποιημένου σπόρου Σίτου Σκληρού και καρτελάκια

3. Σύμβαση Ηλίανθου-Ζαχαροτεύτλων (Σύμβαση για Ενεργειακό Ηλίανθο)

* Επιπλέον δικαιολογητικά για αυτούς που κάνουν πρώτη φορά:

1. Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ

2. Αντίγραφο εγγράφου όπου να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ

3. Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου (περίπτωση δασεργάτη)

4. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας γεωργικού ελκυστήρα (εάν έχει)

* Εάν είναι σε Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης:

1. Βιολογικών-ΣΠΔ Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και Βεβαίωση Συμμόρφωσης εάν είναι στο Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

2. Νέου Αγρότη 2014-Αποφαση Νέου Αγρότη

3. Σχεδίων Βελτίωσης – Απόφαση Έγκρισης (σε όσους δεν υπάρχει απο πέρυσι)

* Εξισωτική Αποζημίωση

1. Ε1 και Εκκαθαριστικό του 2016

Ενστάσεις και Διοικητικές Πράξεις ΑΕΕ 2015

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία των Ενστάσεων της Ενιαίας Ενίσχυσης 2015, που αφορούν Επιλεξιμότητα, Περιφεριοποίηση και Τηλεπισκόπιση θα είναι δυνατή έως τη Δευτέρα 18/01/2016. Ενώ οι Αιτήσεις Διοικητικών Πράξεων που αφορούν διορθώσεις προφανών σφαλμάτων της ενιαίας Αίτησης θα γίνονται μέχρι 01/02/2016