ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

farm-wallpaper-16697-17237-hd-wallpapers-1024x640

Η Υποβολή Αίτησης Στήριξης ορίστηκε από 28/2/2019 έως και 28/3/2019.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ στην Πρόσκληση, τα Βαθμολογικά κριτήρια ένταξης καθώς και τα κριτήρια ένταξης και τις δεσμεύσεις των δικαιούχων.

Το πρόγραμμα, που θα αφορά τη φυτική παραγωγή, είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ και έχει κατανεμηθεί στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΔΡΑΣΗ 11.1.1 (ΝΕΟΙ)  ΔΡΑΣΗ 11.2.1 (ΠΑΛΑΙΟΙ)
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 4,94% 5.931.500 2.523.400 3.408.100
Αττική 0,74% 889.400 207.200 682.200
Βόρειο Αιγαίο 6,6% 7.920.500 1.480.900 6.439.600
Δυτική Ελλάδα 12,86% 15.437.700 4.382.700 11.055.000
Δυτική Μακεδονία 13,09% 15.717.600 4.702.900 11.014.700
Ήπειρος 1,1% 1.321.000 375.700 945.300
Θεσσαλία 11,72% 14.067.300 4.517.400 9.549.900
Ιόνια Νησιά 0,87% 1.055.700 215.100 840.600
Κεντρική
Μακεδονία
13,03% 15.642.200 5.246.600 10.395.600
Κρήτη 9,61% 11.533.600 3.551.700 7.981.900
Νότιο Αιγαίο 0,32% 394.500 30.100 364.400
Πελοπόννησος 14,96% 17.713.200 4.636.600 13.076.600
Στερεά Ελλάδα 10,31% 12.375.800 4.129.700 8.246.100
ΣΥΝΟΛΟ 120.000.000 36.000.000 84.000.000

Οι καλλιέργειες που ενισχύονται είναι:

Βιολογική Γεωργία Δράση 11.1.1 (Μετατροπή Βιολογικών – μεταβατικό στάδιο)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€/
Ha/έτος
  Με περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Με περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 629 50 679
Σταφίδα 669 50 719
Επιτραπέζια σταφύλια 850 50 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 795 50 845
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 550 50 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 513 50 563
Χειμερινά σιτηρά 72 50 122
Μηδική , τριφύλλι 535 50 585
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 380 50 430
Όσπρια 406 50 456
Ακρόδρυα 850 50   900
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα 550 50   600

 

Βιολογική Γεωργία Δράση 11.2.1 (Διατήρηση Βιολογικών – Παλαιά Βιολογικά)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€/
Ha/έτος
  Χωρίς περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Χωρίς περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 415 50 40 505
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια σταφύλια 735 50 115 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 499 50 108 657
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 516 50 34 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 452 50 42 544
Χειμερινά σιτηρά 51 50 19 120
Μηδική , τριφύλλι 506 50 18 574
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 353 50 88 491
Όσπρια 353 50 88 491
Ακρόδρυα 506 50 60 616
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη /Καρότο/Πατάτα 488 50 62 600

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

 

manyofsheepsΥπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» (Νεοεισερχόμενοι) 40.000.000€

Δράση 11.1.2 «Μετατροπή σε Βιολογική Κτηνοτροφία» ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 4.500.000€

Υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε Βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» (Υφιστάμενοι) 160.000.000€

Δράση 11.2.2 «Διατήρηση Βιολογικής Κτηνοτροφίας» ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 13.500.000€

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 2. Ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων.
 3. Να είναι ενεργοί γεωργοί.
 4. Επιλέξιμοι για το υπομέτρο 11.1 είναι οι «νεοεισερχόμενοι»
 5. Επιλέξιμοι για το υπομέτρο 11.2 είναι όσοι έχουν συνάψει σύμβαση με Οργανισμό ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης (20/2/2018 και πίσω)

Δεν δύναται να είναι δικαιούχοι:

 1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης
 2. Οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης, που υπάρχει απόφαση αποκλεισμού από την λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον Αγροτικό Τομέα.
 3. Έχουν αποβληθεί από Γεωργοπεριβαλλοντικό Μέτρο ή Δράση την προηγούμενη προγραμματική περίοδο

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τα αιτούμενα προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο:origFile751

 1. Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017
 2. Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης
 3. Για τη Δράση 11.2.2 να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π
 4. Τα επιλέξιμα αιγοπρόβατα είναι > 1 έτους
 5. Τα επιλέξιμα Βοοειδή είναι > 6 μηνών

Η Βοοτροφία αφορά αγελαδοτροφία και βουβαλοτροφία

Επιτρέπεται για το ίδιο ζωικό κεφάλαιο και τον ίδιο βοσκότοπο να υποβληθεί αίτηση ένταξης και στις εξής δράσεις:

 • 1 Καλή μεταχείριση των ζώων στα βοοειδή
 • 4 Καλή μεταχείριση των ζώων στις Αίγες και Πρόβατα
 • 1.5 Περιβαλλοντική Αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων
 • 1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

 

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης
Βαθμολογικά κριτήρια για τους Νέους Βιοκαλλιεργητές
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

  1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας (έως 60% των μορίων)
  2. Έως 30 ετών 60 μόρια
  3. >30 έως 40 από 54 έως 59,4
  4. >40 έως 54 από 0 έως 50,4

 Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών (έως 40% των μορίων) (2,5 μόρια για κάθε στρέμμα, έως τα 40 στρέμματα)

 

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης
Βαθμολογικά κριτήρια για τους Παλιούς Βιοκαλλιεργητές
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 1. Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής Βιολογικού Συστήματος (έως 50% των μορίων)

– 10 μόρια για κάθε έτος εφαρμογής Βιολογικής Κτηνοτροφίας με μέγιστη 50 Βαθμοί

 1. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών (έως 30% των μορίων) (2,5 μόρια για κάθε στρέμμα, έως τα 40 στρέμματα)

Μέγιστη 30 Βαθμοί

 1. Επαγγελματίας Αγρότης (20% των μορίων) 20 Βαθμοί

 

 

 

Δεσμεύσεις Δικαιούχων

Οι δεσμεύσεις αρχίζουν με την απόφαση ένταξης στο Μέτρο 11

 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να συνάψουν σύμβαση με Σύμβουλο-Γεωπόνο εντός 3 μηνών από την ένταξη.
 • Σύμβαση με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων εντός 15 ημερών.
 • Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής .
 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ανά έτος τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων. Να διευκολύνουν ελέγχους
 • Να τηρούν φάκελο δικαιούχου
 • Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των βοσκοτόπων
 • Τμήματα των βοσκοτόπων δύνανται να ανανεώνονται με άλλα.
 • Οι νεοεισερχόμενοι δεσμεύονται να καταρτιστούν στις Βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές (Μέτρο 01), μέσα στην 3ετία.

 

Διάρκεια Δέσμευσης

σταβλικές 2Οι δεσμεύσεις ξεκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

 1. Για όσους ενταχθούν στο Υπομέτρο 11.2

     5 έτη με δυνατότητα παράτασης 1 έτος

 1. Για όσους ενταχθούν στο Υπομέτρο 11.1

    3 έτη με δυνατότητα ένταξης στις δράσεις του Υπομέτρου 11.2

 

Φάκελος Δικαιούχου

 • Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης.
 • Απόφαση ένταξης με τις τυχόν τροποποιήσεις της.
 • Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής.
 • Την σύμβαση με Σύμβουλο-Γεωπόνο.
 • Την σύμβαση με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
 • Αντίγραφα των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) – Δήλωση Καλλιέργειας.
 • Άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή προέγκριση αυτής
 • Μητρώο Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης
 • Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής
 • Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (ΜΕΕ-ΗΕ) :
 1. Κάρτα Αγορών για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές.
 2. Κάρτα Πώλησης Προϊόντων.
 3. Ημερολόγιο Εργασιών.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

Ύψος ενίσχυσης σε €/ΜΜΖ/Ha/έτος

ζωα

Αίτηση Ενίσχυσης – Καταβολή Ενίσχυσης

 • Η Αίτηση Ενίσχυσης υποβάλλεται ταυτόχρονα με την ΕΑΕ.
 • Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται το χρονικό διάστημα υποβολής στο ΠΣ των παραστατικών συμμόρφωσης.
 • Καθώς και η καταχώρηση των ευρημάτων του ΟΕ&Π.
 • Η καταβολή της Ενίσχυσης πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τις 30/6 του επόμενου έτους (πχ. για το 2018 η πληρωμή θα γίνει το αργότερο έως 30/6/2019).
 • Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής της Ενίσχυσης η οποία μπορεί να πραγματοποιείται από 16/10 έως 30/11.

Το ύψος της προκαταβολής μπορεί να ανέρχεται έως και το 85% της Ενίσχυσης.

Σε διαβούλευση η μοριοδότηση για τη νέα προκύρηξη των Βιολογικών

Foto.BiologikaΣε διαβούλευση μέχρι τις 4 Οκτωβρίου θα βρίσκονται τα κριτήρια μοριοδότησης της νέας προκήρυξης Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, τα οποία κατά όπως φαίνεται δίνουν προτεραιότητα στη φυτική παραγωγή σε νεαρούς αγρότες έως 35 ετών με μικρές εκτάσεις και στη ζωική σε κτηνοτρόφους που παράγουν βιολογικές ζωοτροφές.

Βρείτε εδώ τον Πίνακα μοριοδότησης κριτηρίων στο νέο Πρόγραμμα Βιολογικής (πηγή: agronews)

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

soil-Tesing-e1436464562358

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ που ενταχθήκατε στο Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020, αξιοποιήστε το ποσό της επιδότησης 5€/στρ για να πραγματοποιήσετε τις Χημικές Αναλύσεις στα αγροτεμάχια που έχετε εντάξει στο πρόγραμμα.

 

 

Θέλεις να μην σπαταλάς πόρους και χρόνο με άστοχες λιπάνσεις; Θέλεις να προχωρήσεις σε νέες καλλιέργειες; Θέλεις να κάνεις την σωστή θρέψη σε όλες τις καλλιέργειες;

Επικοινώνησε με την εταιρία μας. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις είναι η ανάλυσης του εδάφους

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η γονιμότητα του εδάφους είναι μία σύνθετη έννοια που αποτελεί συνδυασμό πολλών φυσικοχημικών ιδιοτήτων. Προκειμένου να επιτύχει ο αγρότης τη γονιμότητα στο χωράφι, επεμβαίνει  και το  λιπαίνει προκειμένου η καλλιέργεια να αναπτυχθεί δίνοντας την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.

Δειγματοληψία Εδάφους

soil_sampling_processΗ δειγματοληψία του χώματος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια στην ανάλυση του εδάφους.  Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Ένα δείγμα ανά 5 στρέμματα συνήθως επαρκεί για τα ομοιογενή χωράφια. Ο χρόνος της δειγματοληψίας κατά προτίμηση  πρέπει να είναι το φθινόπωρο. Τα δείγματα λαμβάνονται από βάθη 0-15 cm, 15-30 cm, και 30-60 cm ανάλογα με το είδος του φυτού που θα καλλιεργηθεί.

Στόχος μίας εδαφολογικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός της σύστασης του εδάφους, των θρεπτικών συστατικών και άλλων ιδιοτήτων όπως είναι το pH και η αγωγιμότητα. Οι μετρήσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα να προβλεφθεί η δυνατότητα ανάπτυξης μιας καλλιέργειας σε ένα συγκεκριμένο έδαφος, αλλά και να γίνουν οι ιδανικές βελτιώσεις. Η ανάλυση του εδάφους δίνει στον αγρότη-καλλιεργητή την δυνατότητα να έχει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα με τον πιο οικονομικό τρόπο, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.

soil-analysisΗ γονιμότητα του εδάφους σταθμίζεται κατά πόσο είναι ανεπαρκής για καλή ανάπτυξη, επαρκής ή ακόμη και υπερβολικά επαρκής σε βαθμό τοξικότητας για το φυτό.

Η εδαφολογική ανάλυση προσομοιώνει τον τρόπο με τον οποίο παραλαμβάνει το φυτό τα θρεπτικά συστατικά από τις ρίζες του και μας δίνει πληροφορίες για την διαθεσιμότητα των συστατικών αυτών στο φυτό.

Η  Εδαφολογική Ανάλυση συνοψίζεται στα εξής.:

-Μηχανική Σύσταση Εδάφους

Ο προσδιορισμός της Μηχανικής Σύστασης του εδάφους είναι η κατάταξη των στερεών υλικών του εδάφους σε  τρείς κατηγορίες, άμμο, ιλύς και άργιλο. Ανάλογα με την κατάταξη του εδάφους μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα που αφορούν μεταξύ άλλων στην δυνατότητα αποστράγγισης του νερού και την δυνατότητα αερισμού.

-Βασικές Αναλύσεις

εδ τρελληςΗ μέτρηση του pH, είναι το μέτρο της οξύτητας του εδάφους. Είναι πρωτεύουσα παράμετρος, καθοριστική για την καταλληλότητα η μή του χώματος για μία καλλιέργεια. Επηρεάζει την διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών στο φυτό.

Η Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (Electrical Conductivity-EC) αποτελεί μία καλή ένδειξη για την παρουσία θρεπτικών συστατικών στο έδαφος.  Πολύ υψηλές συγκεντρώσεις υποδεικνύουν μεγάλες συγκεντρώσεις αλάτων, περιοριστικό παράγοντα στη γονιμότητα του εδάφους.

-Κύρια Θρεπτικά Συστατικά

Τα κύρια θρεπτικά συστατικά είναι το Άζωτο (N), το Κάλιο (K) και ο Φωσφόρος (P).

Αυτά καταναλώνονται από τα φυτά καθώς χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξή τους.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ανάλυσης του εδάφους επιλέγεται και η ποσότητα της λίπανσης με το καθένα από τα κύρια θρεπτικά συστατικά.

-Δευτερεύοντα Θρεπτικά Συστατικά

Τα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά είναι το Μαγνήσιο (Mg), ο Σίδηρος (Fe), ο  Ψευδάργυρος (Zn), το Μαγγάνιο ( Mn), ο Χαλκός (Cu), το Aσβέστιο (Ca),  και το Βόριο (B). Τα συστατικά αυτά συνήθως βρίσκονται σε επαρκής ποσότητες και δεν απαιτείται προσθήκη. Ωστόσο υψηλές συγκεντρώσεις αυτών μπορεί να δράσουν ανασταλτικά στην ικανότητα του φυτού να παραλάβει τα κύρια θρεπτικά συστατικά. Έντονη έλλειψη τους μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα στην καλλιέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

Ενημερώσεις παραγωγών για το Πρόγραμμα ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ στον ΕΒΡΟ (Ημ/νια&μέρος)

20160927_193148Η εταιρία μας θα πραγματοποιήσει Συγκεντρώσεις – Ενημερώσεις των παραγωγών σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές του Έβρου, για το Πρόγραμμα -Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020.

Όπως πάντα δίπλα στον παραγωγό με την κατάλληλη ενημέρωση, από το έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό.received_10210605564599498

Προβλέπεται παρουσίαση, αλλά και ερωτήσεις των παραγωγών.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για το πρόγραμμα, δεν έκαναν τη δήλωση καλλιέργειας(ΟΣΔΕ) στην εταιρία μας, να την προσκομίσουν, όπως επίσης και το ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ και ΚΩΔΙΚΟ του TAXIS NET.

Το Πρόγραμμα έχει ως εξής:

 • Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017, στις 6μμ στον Πολιτιστικό Σύλλογο στην Άνθεια
 • Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, στις 11πμ στο ξενοδοχείο «Ερμής» στο Διδυμότειχο
 • Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, στις 4μμ στη καφετέρια «Μελίντα» (δίπλα στην εκκλησία) στη Στέρνα
 • Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, στις 6:30μμ στο ξενοδοχείο «Ηλέκτρα» στην Ορεστιάδα
 • Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017, στις 6:30μμ στο Δημαρχείο στις Φέρες
 • Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017, στις 6μμ  στο Πνευματικό Κέντρο στην Κορνοφωλιά για τους παραγωγούς του Δήμου Σουφλίου.
 • Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017, στις 11πμ στη καφετέρια «ΚΑΦΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ» στην Ελαία
 • Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017, στις 5:30μμ στο «ΕΒΡΟΘΗΡΑΜΑ» στον Πεντάλοφο
 • Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017, στις 7:30μμ στον «ΧΑΡΑΝΑ» στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
 • Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, στις 10:30πμ στο Σιδηροχώρι
 • Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, στις 1:30μμ στο Μέγα Δέρειο
 • Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, στις 7:30μμ στη Ρούσα

(το πρόγραμμα συνεχώς εμπλουτίζεται και με άλλες περιοχές του Έβρου)

Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020

Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν (Κριτήρια επιλεξιμότητας)

1.Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2.Ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων.

3.Να είναι αγρότες ή να ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

4.Να υποβάλλουν, αίτηση ενίσχυσης για τα αγροτεμάχια και τα ζώα της εκμετάλλευσής τους.

Δεν δύναται να είναι δικαιούχοι:

1.Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης

2.Οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης, που υπάρχει απόφαση αποκλεισμού από την λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον Αγροτικό Τομέα.

3.Έχουν αποβληθεί από Γεωργοπεριβαλλοντικό Μέτρο ή Δράση την προηγούμενη προγραμματική περίοδο

Ύψος Ενίσχυσης Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία

μεταβατικο\παλια
κτηνοτρ

Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης

Βιολογική Γεωργία

 • Τα αγροτεμάχια να είναι δηλωμένα στην πιο πρόσφατη ΕΑΕ(2016) του υποψηφίου.
 • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, για κάθε έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.
 • Οι μόνιμες φυτείες (δενδρώδεις καλλιέργειες-αμπελώνες), να είναι επιλέξιμες στην πιο πρόσφατη ΕΑΕ(2016) του υποψηφίου.
 • Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων είναι 1 στρέμμα.
 • Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης: για τις αροτραίες 2 στρέμματα, για δενδρώδες και μεικτές 3 στρέμματα.
 • Οι ελαιώνες να έχουν τουλάχιστον 8 δένδρα/στρέμμα.

Αποκλείονται από την ένταξη

 • Αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο Μέτρο Δάσωσης Γεωργικών Γαιών
 • Συνιδιοκτησία αγροτεμάχια που στην ΕΑΕ 2016 το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι μικρότερο του100%
 • Αγροτεμάχια που στην ΕΑΕ 2016 έχουν δηλωθεί με τις ακόλουθες κατηγορίες καλλιεργειών – χρήση: μη επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες, ανθοκομικές καλλιέργειες θερμοκηπίου, βοσκότοποι, γη που δεν ετνάσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, δασικά δέντρα, κηπευτικά υπό κάλυψη, μανιτάρια, μπανάνες, φυτώρια, χώροι εκτροφής σαλιγκαριών, μη επιλέξιμες εκτάσεις
 • Αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στις Δράσεις του Μέτρου 214:

ØΔράση 1.4, Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

ØΔράση 2.3(Α), Σύστημα ΟΔ στην παραγωγή καπνού

ØΔράση 3.6, Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών

Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης

Βιολογική κτηνοτροφία

     Επιλέξιμες κατηγορίες ζώων είναι :

 • για τα αιγοπρόβατα > 1 έτους
 • Βοοειδή άνω των 6 μηνών
 • Ο βοσκότοπος πρέπει να είναι δηλωμένος στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ και να κατέχεται νόμιμα.

Η Βοοτροφία αφορά αγελαδοτροφία και βουβαλοτροφία

 • Για τους παλαιούς (Υπομέτρο 11.2) απαιτείται να υπάρχει σύμβαση με ΟΕ&Π (Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποιήσης) πριν την ημερομηνία προκήρυξης.
 • Για τους Νεοεισερχόμενους (Υπομέτρο 11.1) το αργότερο 15 μέρες μετά την ανακοίνωση των πινάκων.

Διάρκεια Δέσμευσης

Οι δεσμεύσεις ξεκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

1.Για παλιούς Βιοκαλλιεργητές και Ενταγμένα Βιολογικά Αγροτεμάχια (Υπομέτρο 11.2) 5 έτη με δυνατότητα παράτασης 1 έτος

 1. Για νέους υποψήφιους και νέα αγροτεμάχια (Υπομέτρο 11.1) 3 έτη με δυνατότητα ένταξης στις δράσεις του Υπομέτρου 11.2


Δεσμεύσεις Δικαιούχων

Οι δεσμεύσεις αρχίζουν με την απόφαση ένταξης στο Μέτρο 11

 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να συνάψουν σύμβαση με Σύμβουλο-Γεωπόνο.
 • Σύμβαση με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
 • Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής .
 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ανά έτος τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων.
 • Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων(δεν επιτρέπεται η αλλαγή αγροτεμαχίων).
 • Τμήματα των βοσκοτόπων δύνανται να ανανεώνονται με άλλα.

Δεσμεύσεις Δικαιούχων

 • Να διατηρούν σταθερό τον αριθμό και το είδος των ζώων.
 • Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις απαιτήσεις της Βιολογικής Γεωργίας και της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.
 • Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους.
 • Οι νεοεισερχόμενοι δεσμεύονται να καταρτιστούν στις Βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές (Μέτρο 01), μέσα στην 3ετία.
 • Να τηρούν τον Φάκελο δικαιούχου.

Φάκελος Δικαιούχου

 • Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης.
 • Απόφαση ένταξης με τις τυχόν τροποποιήσεις της.
 • Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής.
 • Την σύμβαση με Σύμβουλο-Γεωπόνο.
 • Την σύμβαση με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
 • Αντίγραφα των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) – Δήλωση Καλλιέργειας.
 • Στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης ο παραγωγός πρέπει να κρατάει Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (ΜΕΕ-ΗΕ) :
 1. Κάρτα Αγορών πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρεπόμενων βιολογικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
 2. Κάρτα Πώλησης Βιολογικών Προϊόντων.
 3. Ημερολόγιο Εργασιών.
 • Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος πχ. Εδαφολογικές αναλύσεις.Ειδικά για τους κτηνοτρόφους
 • Άδεια κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 • Μητρώο φαρμακευτικής αγωγής
 • Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 • Μητρώο Εισροών – Εκροών

Υποχρεώσεις Συμβούλου-Γεωπόνου

Υποχρεούται να ενημερώνει τον δικαιούχο:

 • Για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του μέτρου.
 • Για την ορθή εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή.
 • Για να κρατάει σωστά το Μητρώο Εισροών και Εκροών.
 • Για να κρατάει σωστά το Ημερολόγιο Εργασιών.

Επίσης ο Σύμβουλος-Γεωπόνος αναλαμβάνει:

 • Την προετοιμασία της Αίτησης-Φακέλου ένταξης στο πρόγραμμα.
 • Να υποβάλει τις ετήσιες Αιτήσεις Πληρωμών.
 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ανά έτος τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων.
 • Να προετοιμάζει και να υποβάλει τις τυχόν αιτήσεις για άδεια παρέκκλισης για αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Να ενημερώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων από τον δικαιούχο ή για μονομερή διακοπή της σύμβαση από τον δικαιούχο.

Επιλεξιμότητα των εκτάσεων στο πλαίσιο των Επιτοπίων Ελέγχων

Ο δικαιούχος ελέγχεται:

Για τις αρόσιμες:

 • Η ύπαρξη καλλιέργειας, ή η συγκομιδή προϊόντων, ή η ύπαρξη υπολειμμάτων καλλιέργειας.
 • Η εφαρμογή μιας άροσης ανά έτος

Για τους δενδρώδες σε παραγωγή:

 • Η συγκομιδή ή το κλάδεμα καρποφορίας ή ο καθαρισμός του υποορόφου.

Για τους βοσκοτόπους σε παραγωγή:

 • Η διατήρηση του ζωικού κεφαλαίου τουλάχιστον 0,7 ΜΖΚ/εκτάριο
 • Κοπή και απομάκρυνση της βλάστησης.

Εργαστηριακές Αναλύσεις-Πιστοποίηση

Οι δαπάνες οι οποίες αφορούν:

1.Εργαστηριακές αναλύσεις

2.Πιστοποίηση

Υπολογίζονται μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν με παραστατικά του ΚΦΣ (έχουν κοπεί τιμολόγια) και μέχρι το ύψος που αναφέρεται στους πίνακες.

Εξαιρούνται από την ενίσχυση καλλιέργειες και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς.

 

ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 443 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%85%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2017-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

443 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Την προκήρυξη, την άλλη εβδομάδα, του μέτρου «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 ανήγγειλαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Τσιρώνης και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.

Με το συγκεκριμένο μέτρο ενισχύονται γεωργοί και κτηνοτρόφοι, είτε για να μετατρέψουν την συμβατική τους εκμετάλλευση σε βιολογική, είτε για να διατηρήσουν την ήδη υφιστάμενη βιολογική τους εκμετάλλευση.

Το συνολικό ύψος των πιστώσεων που θα προκηρυχθούν ανέρχεται στα 443 εκατ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης (Εθνική και Κοινοτική Συμμετοχή).

Παράλληλα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ.

Σύμφωνα με αυτά, το τελικό ποσοστό απορρόφησης για το 2016 έφτασε στο 16% και το συνολικό ποσό θα ξεπεράσει τα 620 εκατ. ευρώ.

Ανακοίνωσε, δε, ότι μετά τα μέτρα της εξισωτικής αποζημίωσης, των νέων γεωργών των Τοπικών Προγραμμάτων Leader και της βιολογικής καλλιέργειας, θα ακολουθήσουν πολύ σύντομα, το μέτρο της Κατάρτισης των Νέων Γεωργών, το μέτρο της Μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και η προκήρυξη για τα Σχέδια Βελτίωσης.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, «Η στροφή στην ποιότητα, στα πιστοποιημένα προϊόντα, αλλά και ειδικά στη βιολογική παραγωγή, είναι μια στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του αγροτικού τομέα. Είναι η αιχμή του δόρατος για να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και να περάσουμε σε μια εξωστρεφή και ανταγωνιστική γεωργία και κτηνοτροφία.
Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αρκεί η ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ανασυντάσσουμε ταυτόχρονα ολόκληρο το φάσμα λειτουργίας του χώρου, τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης, την ίδια τη λειτουργία των οργανισμών πιστοποίησης, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να είναι σίγουρος ότι εκείνο που πληρώνει ως βιολογικό είναι πράγματι βιολογικό».

Από την μεριά του ο Αν. Υπουργός ΑΑ&Τ, Γιάννης Τσιρώνης, σημείωσε ότι η Ελλάδα, λόγω και της γεωγραφίας της, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων, ενώ ευχήθηκε σε μερικά χρόνια, με τις σωστές πολιτικές, να αποτελέσει η χώρα μας ένα βιολογικό περιβόλι όπου τα προϊόντα μας να διατηρούν ανταγωνιστική θέση στις εξειδικευμένες αγορές. Όσο αφορά στο νέο Μέτρο για τις βιολογικές καλλιέργειες, ο Αν. Υπουργός ανέφερε ότι με την εφαρμογή του διευκολύνει τη διαφάνεια ενώ παράλληλα, με την πιστοποίηση της ετικέτας και τους ελέγχους, ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για την αγορά βιολογικών προϊόντων. Επίσης, δίνει λύση στο ζήτημα της πολυκαλλιέργειας και της συγκαλλιέργειας, πρακτικές που είναι στην φύση της βιολογικής καλλιέργειας και μέχρι τώρα υπήρχαν κωλύματα στην επιδότησή τους.

Τέλος, ο Γιάννης Τσιρώνης τόνισε ότι ο στόχος είναι να εξυπηρετηθούν οι αγρότες και οι αγρότισσές μας, με τους οποίους προηγήθηκαν πολλές συναντήσεις προκειμένου να χαραχθεί η στρατηγική του Υπουργείου στον τομέα της βιολογικής γεωργίας.

Οι τιμές επιδότησης για το Πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας

bi-ab010_organi_j_20150707112322Οι τιμές επιδότησης για το Πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας σύμφωνα με το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που αφορά το Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Και η  Βιολογική Γεωργία, αλλά και  η Βιολογική Κτηνοτροφία, χωρίζονται στις εξής 2 κατηγορίες:

 

 1. Αγροτεμάχια ή ζώα που τώρα εντάσσονται στα βιολογικά και θεωρούνται ότι είναι στην περίοδο μετατροπής σε βιολογικά.
 2. Αγροτεμάχια ή ζώα που είναι ήδη βιολογικά.

 

Παρακάτω οι 2 πίνακες με τις τιμές για τη Βιολογική Γεωργία:

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ηα/έτος
  Με περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (Πρόσθετο Κόστος) Πιστοποίηση (Κόστος Συναλλαγής) Με περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 629 50 679
Σταφίδα 669 50 719
Επιτραπέζια Σταφύλια 850 50 900
Σταφύλια Οινοποιήσιμα 795 50 845
Μηλοειδή 594 50 644
Πυρηνόκαρπα 850 50 900
Εσπερειδοειδή 295 50 345
Αραβόσιτος Κτηνοτροφικός 550 50 600
Αραβόσιτος Εδώδιμος 513 50 563
Χειμερινά Σιτηρά 72 50 122
Ρύζι 321 50 371
Μηδική, Τριφύλλι 535 50 585
Άλλα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή 380 50 430
Όσπρια 406 50 456
Βαμβάκι 446 50 496
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργιες 479 50 529
Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά 550 50 600

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ηα/έτος
  Χωρίς περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (Πρόσθετο Κόστος) Πιστοποίηση (Κόστος Συναλλαγής) Χωρίς περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 415 50 40 505
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια Σταφύλια 735 50 115 900
Σταφύλια Οινοποιήσιμα 499 50 108 657
Μηλοειδή 400 50 88 532
Πυρηνόκαρπα 766 50 84 900
Εσπερειδοειδή 225 50 59 334
Αραβόσιτος Κτηνοτροφικός 516 50 34 600
Αραβόσιτος Εδώδιμος 452 50 42 544
Χειμερινά Σιτηρά 51 50 19 120
Ρύζι 311 50 85 446
Μηδική, Τριφύλλι 506 50 18 574
Άλλα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή 353 50 88 491
Όσπρια 353 50 88 491
Βαμβάκι 431 50 35 516
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργιες 336 50 107 493
Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά 375 50 175 600

Παρακάτω οι 2 πίνακες με τις τιμές για τη Βιολογική Κτηνοτροφία:

ΖΩΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
Κατηγορία Ζώου ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Αιγοπρόβατα 211 211
Βοοειδή Κρεατ/κής ή Μικτής Κατεύθυνσης 267 267
Βοοειδή Γαλακτ/κής Κατεύθυνσης 333 333

 

ΖΩΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
Κατηγορία Ζώου ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Αιγοπρόβατα 211 36 247
Βοοειδή Κρεατ/κής ή Μικτής Κατεύθυνσης 267 13 280
Βοοειδή Γαλακτ/κής Κατεύθυνσης 333 14 347

Το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τη Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία

Για το biologiki_1σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που αφορά το Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 πατήστε εδώ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Στον κοινωνικό τομέα αναγνωρίζεται ο διττός ρόλος της βιολογικής γεωργίας ως ασφαλής μέθοδος παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του καταναλωτή και ως υπεύθυνης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και για την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Στα είδη, στις περιοχές και στις δραστηριότητες όπου είναι εφικτή η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, η βιοκαλλιέργεια και η βιολογική κτηνοτροφία είναι ο στόχος που πρέπει να πετύχουμε στο άμεσο μέλλον.
Οι στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας είναι:

 • Παραγωγή προϊόντων και τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλή για τον καταναλωτή χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και χημικών λιπασμάτων.
 • Προστασία του περιβάλλοντος (προστασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων, εξασφάλιση της βιοποικιλότητας)
 • Μη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.
 • Προστασία της υγείας των αγροτών από την έκθεσή τους σε βλαβερές χημικές ουσίες.
 • Η φυσική διαβίωση των ζώων και η εξασφάλιση της ευζωίας τους.
 • Χρήση ζωοτροφών που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο και χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.

Για τις τιμές επιδότησης για το Πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας πατήστε εδώ.