ΕΣΠΑ 2016: Ανακοινώθηκαν τα 4 νέα προγράμματα

ESPAΑνακοινώθηκαν τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, από τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν νέες επιχειρήσεις και πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και να αναβαθμιστούν μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
Αναλυτικά τα τέσσερα νέα προγράμματα είναι τα εξής:
1. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Το πρόγραμμα θα ενισχύσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων με επιδότηση έως 60.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%. Επιλεξιμότητα δαπανών από 08.03.2016
2. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Επιλεξιμότητα δαπανών από 11.02.2016
3. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Επενδύσεις
• ως 25.000€ στην περίπτωση ενός ατόμου
• έως 40.000€ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων·
• έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων
και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%. Επιλεξιμότητα δαπανών από 08.03.2016
4. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015 που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό, και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μια (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 15.000€ έως 150.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Επιλεξιμότητα δαπανών από 11.02.2016

ΕΣΠΑ 2016: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη χρηματοδότηση

ΕΣΠΑ 2016: Για ποιες δαπάνες θα επιχορηγούνται οι δικαιούχοι

ΕΣΠΑ 2016 – Tα νέα προγράμματα: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιες οι προθεσμίες

ΕΣΠΑ 2016: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για τα νέα προγράμματα επιδότησης

Στο πρόγραμμα της απονιτροποίησης εντάχθηκε η περιοχή του Βορείου Έβρου

 

aponitropisiΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 3224

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. οικ. 147070 

Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄ 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 «ΚύρωσηΣυνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136) και τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2,3,4) και του άρθρου 2 (παρ. 1ζ) Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δι− καίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 (παρ. 3), 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία τουπερι− βάλλοντος» (Α΄ 160), όπως το άρθρο 28 τροποποιήθηκε με την Ενότητα Α΄ του Ν. 4042/2012 (Α΄ 60) και το άρ− θρο 30 με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη» (Α΄ 101) και στη συνέχεια το ίδιο άρθρο με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002

(Α΄ 91) και με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείρισητων υδάτων − εναρμόνιση με την οδηγία 2000/ 60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280), όπως τροπο− ποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 54), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 Δεκεμβρίου 2014

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 «Για τη προστασία των Υδάτων από τηνιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» (EEL − 375/1/31.12.1991).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’αριθμ. 16190/ 1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» (Β΄ 519).
 3. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης−Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών σύμφωνα με τις παρα− γράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄ 519), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ΚώδικαΝομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/ 2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμόςκαι ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), σε συνδυασμό με την 322/2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 679) «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ», όπως ισχύουν σήμερα.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμόςτων αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α ΄56).
 7. Τις διατάξεις του Π. Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωση καιΗλεκτρο− νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας ….στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας …. κ.λπ.» (Α΄147).
 8. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμών Υπουργών,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
 9. Την υπ’αριθμ. Υ 521/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά» (Β΄ 2971/2014), όπως ισχύει.
 10. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και υφυπουργών» (Α΄ 153).
 11. ΤoΠ.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/2014), «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας».
 12. Τις διατάξεις της Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β΄/2001) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με «την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 13. Τις αποφάσεις έγκρισης των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής των υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας, και Ανατολικής Πελοποννήσου,Αττικής Αν. Στερεάς Ελλάδας, (ΦΕΚ 1004 Β΄/24.04.2013) Θράκης (ΦΕΚ 2290 Β΄/13.09.2013), Ανατολικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2291 Β΄/13.09.2013), Ηπείρου (ΦΕΚ 2292 Β΄/13.09.2013) Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 181 Β΄/31.01.2014) και Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 182 Β΄/31.01.2014)
 14. Το από 31.03.2014 δικόγραφο με αριθμό υπόθεσης C−149/14 «Προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προστασία των υδάτων απόνιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης».
 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 16. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμών Υπουργών,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).
 17. Το Π.Δ. 158/2014 «Διορισμών Υπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 240), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός αυτής της Απόφασης είναι η τροποποίηση των παραγράφων Α και Β του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ), που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 της 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον προσδιορισμό επιπλέον υδάτινων αποδεκτών που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης από τις χερσαίες περιοχές που χαρακτηρίζονται με την παρούσα ως ευπρόσβλητες ζώνες, ώστε να επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι παράγραφοι Α και Β του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

1) Στην παράγραφο (Α) προστίθενται δύο (2) ακόμη εδάφια που αριθμούνται ως 9 και 10 τα οποία έχουν ως ακολούθως:

«9. Τα επιφανειακά και υπόγεια νερά:

α. του βόρειου τμήματος του ποταμού Έβρου  

β. του ποταμού Σπερχειού Φθιώτιδας

 1. Τα υπόγεια νερά των περιοχών:

α. Παμίσου Μεσσηνίας

β. Τροιζηνίας

γ. Άστρους−Αγ. Ανδρέα Αρκαδίας

δ. Μεγάρων Αλεποχωρίου Αττικής

ε. Αταλάντης Φθιώτιδας στ. Αλμυρού Μαγνησίας

ζ. Πτολεμαΐδας Κοζάνης

η. Επανομής Μουδανιών Χαλκιδικής

θ. Μοιρών Κρήτης

ι. Αρτάκης Εύβοιας

2) Στην παράγραφο (Β) στο εδάφιο 1:

α) προστίθενται δώδεκα (12) ακόμη περιοχές που αριθ−

μούνται ως 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30 και είναι οι ακόλουθες:

«19. Η περιοχή του βόρειου τμήματος του ποταμού

Έβρου

 1. Η περιοχή του Σπερχειού Φθιώτιδας
 2. Η περιοχή Παμίσου Μεσσηνίας
 3. Η περιοχή τηςΤροιζηνίας
 4. Η περιοχή Άστρους−Αγ. Ανδρέα Αρκαδίας
 5. Η περιοχή ΜεγάρωνΑλεποχωρίου Αττικής
 6. Η περιοχή της Αταλάντης Φθιώτιδας
 7. Η περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας
 8. Η περιοχή της Πτολεμαΐδας Κοζάνης
 9. Η περιοχή Επανομής Μουδανιών Χαλκιδικής
 10. Η περιοχή τηςυπολεκάνης Γεροποτάμου Μεσσα−ράς Κρήτης
 11. Η περιοχή Αρτάκης Εύβοιας»

β) Μετά την αριθμημένη αναγραφή των ευπρόσβλητων ζωνών, οι οποίες με την παρούσα γίνονται 30, η πρόταση που ακολουθεί: «Οι περιοχές αυτές εμφαίνονται στον πρωτότυπο χάρτη.δημοσιεύεται με αυτήν.», αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3882/2010 (Α΄ 166), αναλυτικοί ψηφιοποιημένοι χάρτες των ευπρόσβλητων σε νιτρορύπανση ζωνών ορίζονται από το θεματικό πεδίο χωρικής πληροφορίας «EGY_nitro_2014», της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και είναι διαθέσιμοι στο κοινό. Οι χάρτες αυτοί αναρτώνται και στο διαδίκτυο και παρουσιάζονται στο Παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 3

 1. Στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 2,εφαρμόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά τετραετία, ενώ παράλληλα επανεξετάζεται η κατάσταση των νερών από πλευράς ευτροφισμού σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 (β) και (γ) της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης.
 2. Για τη μείωση τηςνιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης στα νερά που βρίσκονται στις ως άνω ευπρόσβλητες ζώνες καταρτίζεται Πρόγραμμα Δράσης και λαμβάνεται οποιοδήποτε επιπλέον συμπληρωματικό μέτρο ή ενισχυμένη δράση, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το νέο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας

bio_ktΕπιδότηση ανάλογα με το ζωικό κεφάλαιο και τα βοσκοτόπια

Οι κτηνοτρόφοι από την άλλη θα επιδοτούνται ανάλογα µε το ζωικό κεφάλαιο και τα βοσκοτόπια, ενώ επιλέξιµα προς ενίσχυση από το µέτρο βιολογικής κτηνοτροφίας θα είναι τα αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών και τα βοοειδή άνω των 6 µηνών. Αναφορικά µε το ανώτατο ύψος της επιδότησης, για τα αιγοπρόβατα ορίζεται έως 24,7 ευρώ/στρέµµα ετησίως και για τα βοειδή έως 34,7 ευρώ/στρέµµα ετησίως, ποσά αυξηµένα σε σχέση µε τον «Μπαλτατζή».

Βρείτε εδώ όλο το φάκελο από το 522ο φύλλο της Agrenda: agrotika programmata_2014_2020.pdf

Προσθήκη των οπωρώνων στα πριµ για βιολογικές καλλιέργειες

bioΣε µία προσπάθεια να διπλασιαστούν τα ντόπια στρέµµατα βιολογικής παραγωγής και να φτάσουν τα 3,1 εκατ. σε µία επταετία όπως αποτυπώνεται στους στόχους του Β’ Πυλώνα, στα βιολογικά προσανατολίζονται έξι επενδυτικά, µε «ναυαρχίδα» το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» προϋπολογισµού 600 εκατ. ευρώ κοινοτικών πόρων.
Όπως αποτυπώνεται στον οδηγό των νέων επενδυτικών εργαλείων του πρωτογενή τοµέα, η σταθερά αυξανόµενη τάση της ζήτησης για την αγορά προϊόντων ποιότητας µε άµεση αναφορά στη διατροφή, δίνουν πρόκριµα στα βιολογικά προϊόντα και στη µεταποίησή τους, που αν και αρκετά ακριβότερα στην παραγωγή, υπάρχει µεγάλη αναγνωρισιµότητα και αποδοχή από την εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
Το Μέτρο, έρχεται να καλύψει την «ηχηρή» απουσία των φρούτων από τις ενισχύσεις της προηγούµενης περιόδου και θα συµπεριλαµβάνει πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, µηλοειδή, επιτραπέζιο σταφύλι και σταφίδες, διατηρώντας παράλληλα την παλιά «παλέτα» καλλιεργειών (κτηνοτροφικά φυτά, σιτηρά, ρύζι κλπ). Όσον αφορά το πριµ, τη µέγιστη ενίσχυση των 90 ευρώ/στρέµµα θα λαµβάνουν επιτραπέζια σταφύλια και πυρηνόκαρπα, ενώ η συνολική εικόνα που δίνουν οι αριθµοί δείχνει µία µείωση της ενίσχυσης για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα.

Βρείτε εδώ όλο το φάκελο από το 522ο φύλλο της Agrenda: agrotika programmata_2014_2020.pdf

Παρατείνετε μέχρι 8 Οκτ του 2016 η Νομιμοποίηση των αυθαίρετων Σταβλικών εγκαταστάσεων μόνιμου χαρακτήρα  

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 « Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (A΄174), για τις κατηγορίες Ι, 2,4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για οκτώ (8) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28του N. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8η 10 2016 με την πάροδο συνολικά τριάντα (38) μηνών από τη δημοσίευση του N. 4178/2013.