Ε.Α.Ε. 2016

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2016 ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ε.Α.Ε. 2016 πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι τις 16 Μαΐου 2016. Εκπρόθεσμη υποβολή γίνεται δεκτή μέχρι τις 10 Ιουνίου 2016, αλλά για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστερημένης υποβολής, ο γεωργός χάνει 1% της ενίσχυσης για την οποία θα κριθεί δικαιούχος και 3% από την αξία των δικαιωμάτων που αιτείται να του χορηγηθούν.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Α.Ε.

Για γεωργούς που δηλώνουν φυτικό κεφάλαιο (αγροτεμάχια) απαιτείται:

* Προετοιμασία/διαθεσιμότητα των παραστατικών νόμιμης κατοχής (τίτλων ιδιοκτησίας, ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης, Ε9, κλπ).

* Αποτύπωση των ορίων όλων των αγροτεμαχίων, σε επίπεδο καλλιέργειας.

* Ακόμα και αν μια χρονιά δηλώνονται τα ίδια αγροτεμάχια με την προηγούμενη χρονιά, πρέπει για κάθε αγροτεμάχιο, να γίνεται έλεγχος:

– της δήλωσης της σωστής ομάδας/ποικιλίας καλλιέργειας,

– της ψηφιοποίησης/τοποθέτησής του στη σωστή θέση στον χάρτη,

– της περιφέρειας στην οποία ενεργοποιεί δικαιώματα βασικής ενίσχυσης.

* Η δήλωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για κάθε αγροτεμάχιο.

* Η επισύναψη όλων των απαιτούμενων νόμιμων παραστατικών κατοχής για όλα τα αγροτεμάχια και ο έλεγχος ότι αυτά είναι σε οριστική μορφή.

* Σε περίπτωση λήξης / ανανέωσης / τροποποίησης συμφωνητικών ενοικίασης ενός ή περισσότερων αγροτεμαχίων είναι απαραίτητη η επαναψηφιοποίηση και νέα τοποθέτηση στο χάρτη των αγροτεμαχίων αυτών.

* Η καταχώρηση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου – Α.Τ.ΑΚ. τόσο για τα ιδιόκτητα όσο και για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια είναι υποχρεωτική. Αν δεν καταχωρηθεί Α.Τ.ΑΚ. πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου βάσει του οποίου πέρασε στην κατοχή του παραγωγού ένα αγροτεμάχιο και για αγορές που έχουν λάβει χώρα από τον Αύγουστο 2015 έως σήμερα.

* Η δήλωση, για κάθε αγροτεμάχιο, εάν είναι αρδευόμενο ή μη αρδευόμενο.

* Για τη συνδεδεμένη ενίσχυση σκληρού σιταριού ή βάμβακος, είναι απαραίτητο να υποβληθούν τα καρτελάκια (με τις σωστές ποικιλίες) και τα τιμολόγια αγοράς των σπόρων (τα οποία πρέπει να είναι εμπρόθεσμα) ή η σύμβαση καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων.

Για γεωργούς που δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο απαιτείται:

* Η δήλωση του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου που διατηρείται στη σταυλική εγκατάσταση τη στιγμή υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

* Η δήλωση της ύπαρξης συστεγαζόμενων κτηνοτρόφων στη σταυλική εγκατάσταση.

* Ο εντοπισμός και η επιβεβαίωση της ορθής τοποθέτησης / ψηφιοποίησης της σταυλικής εγκατάστασης στο χάρτη, ακόμη και αν δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

* Πρέπει να προβλέπεται πόσα θηλυκά βοοειδή θα γεννήσουν εντός του έτους, χωρίς απώλειες για όσους αιτούνται τη συνδεδεμένη ενίσχυση βοοειδών.

* Πρέπει να προβλέπεται πόσα ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα, που θα παραμείνουν στην εκμετάλλευση, θα δώσουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον 120 κιλά γάλα εντός του έτους, για όσους αιτούνται τη συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβάτων.

* Οι γεωργοί που αιτούνται εξισωτική αποζημίωση πρέπει να δηλώνουν το ζωικό κεφάλαιο που θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της υποβολής της Ε.Α.Ε.

* Ο γεωργός πρέπει να ελέγχει εάν τα στοιχεία των αγροτεμαχίων του εμφανίζονται σωστά στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΝΕΑ ΚΑΠ 2015-2020

Πληρωμές Αγροτών 

Ενημερωτικό υλικό ΕΑΕ 2016

Βεβαίωση Εφορίας Ποσών Επιδότησης

Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη και εγγραφής στο ΜΑΕΕ

Ενημέρωση Δικαιούχων Εξισωτικής Αποζημίωσης

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΑΕ 2016

1. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος 2015

2. Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για Ιδιόκτητα και Ενοικιαζόμενα χωράφια

3. Εξοπλισμός Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων: Στοιχεία Ψεκαστικού.

* Εάν υπάρχουν αλλαγές:

1. Αντίγραφο και των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου

2. Αντίγραφο του βιβλιαρίου της τράπεζας, που να αναγράφεται το ΙΒΑΝ

* Για πρόσθεση νέων αγροτεμαχίων το 2016:

1. Αντίγραφο Ε9 ή συμβολαίου που να αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή όλων των αγροτεμαχίων

2. Αντίγραφα Συμφωνητικών ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων

3. Αντίγραφο Βεβαίωσης Παραχώρησης Δημόσιας Έκτασης (όπου απαιτείται)

4. Αντίγραφο Αμπελουργικού/ Ελαιοκομικού Μητρώου (εαν δηλώσει καινούριο χωράφι με ελιές ή αμπέλια)

* Για τους κτηνοτρόφους:

1. Αντίγραφο κτηνοτροφικού μητρώου αιγοπροβάτων (παλαιό και νέο)

2. Αντίγραφο κτηνοτροφικού μητρώου βοοειδών

3. Αντίγραφο κτηνοτροφικού μητρώου χοίρων

4. Βεβαίωση ίππων

5. Αντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου

6. Άδεια Σταβλικής Εγκατάστασης

* Ανάλογα με τις καλλιέργειες:

1. Τιμολόγια χρήσης πιστοποιημένου σπόρου Βαμβακιού και καρτελάκια

2. Τιμολόγια χρήσης πιστοποιημένου σπόρου Σίτου Σκληρού και καρτελάκια

3. Σύμβαση Ηλίανθου-Ζαχαροτεύτλων (Σύμβαση για Ενεργειακό Ηλίανθο)

* Επιπλέον δικαιολογητικά για αυτούς που κάνουν πρώτη φορά:

1. Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ

2. Αντίγραφο εγγράφου όπου να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ

3. Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου (περίπτωση δασεργάτη)

4. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας γεωργικού ελκυστήρα (εάν έχει)

* Εάν είναι σε Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης:

1. Βιολογικών-ΣΠΔ Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και Βεβαίωση Συμμόρφωσης εάν είναι στο Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

2. Νέου Αγρότη 2014-Αποφαση Νέου Αγρότη

3. Σχεδίων Βελτίωσης – Απόφαση Έγκρισης (σε όσους δεν υπάρχει απο πέρυσι)

* Εξισωτική Αποζημίωση

1. Ε1 και Εκκαθαριστικό του 2016