ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΣΔΕ) 2020

osde2020

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο παραγωγός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης των άμεσων ενισχύσεων, των μέτρων μικρών νησιών Αιγαίου πελάγους και όσων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αριθμό ζώων.

 • Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση τόσο των άμεσων ενισχύσεων όσο και τις ενισχύσεις στο πλαίσιο ων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ο παραγωγός να πληρεί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού».
 • Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς στους οποίους το συνολικό ποσό των προς καταβολή αμέσων ενισχύσεων προ συμψηφισμών για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων, για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους γεωργούς των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο παραγωγός, για να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση (ΕΑΕ) και προκειμένου να πιστοποιηθεί, πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω των προσωπικών του κωδικών της εφαρμογής taxisnet.

Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω πιστοποιημένου φορέα υποδοχής, παράγουν μοναδικό «κωδικό υποβολής», τον οποίο παραδίδουν στο φορέα επιλογής τους.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης είναι η 15η Μαίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την 15η Μαΐου:

α) της αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα.

β) της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2017 στον δικαιούχο, κατά 3 % ανά εργάσιμη ημέρα

 

 Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων, δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για το έτος υποβολής 2020.

 

 1. Σε περίπτωση που παραγωγός συμπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2019, τα βασικά δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι:

 

 • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου)
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθ/κού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ
 • Αντίγραφο της 1ης σελ. του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ. λογαριασμού ή οποιοδήποτε έγγραφο του οικείου πιστωτικού ιδρύματος όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ
 • Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων είτε τίτλων ιδιοκτησίας Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του αιτούντα. Τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση ελέγχου του γεωργού σε συνέχεια καταγγελίας κτλ. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων είναι αυτά που έχουν καταχωρηθεί στα πεδία στοιχεία της αίτησης

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, n πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εκπρόθεσμη οριστικοποίηση της, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.

Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων καθώς και τα περιγραφικά δεδομένα γίνονται με υπόδειξη, κατά δήλωση και ευθύνη του παραγωγού στα Κέντρα Υποδοχής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Συνδεδεμένες ενισχύσεις το έτος 2019, χορηγούνται στους παρακάτω τομείς:

 • Ρύζι
 • Σκληρός Σίτος
 • Θηλυκά Βοοειδή
 • Βιομηχανική τομάτα
 • Πορτοκάλια χυμοποίησης
 • Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης
 • Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
 • Σπόροι σποράς
 • Σπαράγγια
 • Μεταξοσκώληκες
 • Ζαχαρότευτλα
 • Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
 • Ροδάκινα προς χυμοποίηση
 • Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
 • Αίγες και προβατίνες (νέο ενιαίο μέτρο σε αντικατάσταση των καταργηθέντων μέτρων: α) Αίγες και προβατίνες πεδινών περιοχών και β) Αίγες και προβατίνες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών )
 • Κορινθιακή σταφίδα (νέος τομέας)
 • Καρποί με κέλυφος (νέος τομέας)
 • Μήλα (νέος τομέας)
 • Κρόκος Κοζάνης (νέος τομέας)
 • Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή (νέος τομέας)

 

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις χορηγούνται στους γεωργούς που αιτούνται την λήψη τους μέσω της ενιαίας αίτησης και πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας κάθε μέτρου, ανεξάρτητα από ενεργοποίηση ή όχι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Η ετήσια ενίσχυση εκφράζεται ως το ανά μονάδα ποσό στήριξης.

Συγκεντρώσεις – Ενημερώσεις των παραγωγών για τις Δηλώσεις Καλλιέργειας, το Πρόγραμμα της Απονιτροποίησης κ.α.

Από την Ενημέρωση στο Διδυμότειχο

Η εταιρία μας θα πραγματοποιήσει Συγκεντρώσεις – Ενημερώσεις των παραγωγών σε  περιοχές του Έβρου,

για τις Εξελίξεις στα Βιολογικά, τις Δηλώσεις Καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) & Μεταβιβάσεις, το Πρόγραμμα της Απονιτροποίησης, Σχεδίων Βελτίωσης, Δασογεωργικών – Δασολιβαδικών, αλλά και για τις Ομάδες Παραγωγών14408040_10210605564599498_1385068192_o

Όπως πάντα δίπλα στον παραγωγό με την κατάλληλη ενημέρωση, από το έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό.

Προβλέπεται παρουσίαση, αλλά και ερωτήσεις των παραγωγών.

 

Το Πρόγραμμα έχει ως εξής:

 • Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017, στις 7:30μμ  στο Δημαρχείο στις Φέρες
 • Τρίτη, 4 Απριλίου 2017, στις 7:30μμ στον Πολιτιστικό Σύλλογο στην Άνθεια
 • Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017, στις 7:30μμ στο ξενοδοχείο «Ηλέκτρα» στην Ορεστιάδα
 • Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017, στις 7:30μμ στη καφετέρια «ΚΑΦΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ» στην Ελαία
 • Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017, στις 7:30μμ στο ξενοδοχείο «Ερμής» στο Διδυμότειχο

(το πρόγραμμα συνεχώς εμπλουτίζεται και με άλλες περιοχές του Έβρου)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

1DD88E9CE98D03C3013B0C0F55D2E239Από πέντε μέλη και άνω, χωρίς απαιτήσεις τζίρου αλλά με την υποχρέωση εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου, στήνονται οι Ομάδες Παραγωγών σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση, που καταργεί όλες τις περασμένες διατάξεις και θέτει παράλληλα τα νέα πλαίσια και για την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών.

 

 

Κριτήρια Αναγνώρισης Ομ.Π. Ο.Π. και ΕΟΠ (Άρθρο 6)

Α) Για την αναγνώριση των Ομ.Π. απαιτούνται ανά τομέα αγροτικής παραγωγής τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί, ειδικά για τις Ομ.Π. φυτικής παραγωγής απαιτούνται δέκα (10) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί, καθώς και επιχειρηματικό σχέδιο, δεν απαιτείται ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.

Β) Για την αναγνώριση Ο.Π. απαιτούνται κατ’ ελάχιστο είκοσι (20) μέλη και επιχειρηματικό σχέδιο. Η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π. καθορίζεται σε 250.000 χιλιάδες ευρώ. Για την αναγνώριση αλιευτικών και βιολογικών Ο.Π. απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δέκα (10) μέλη, επιχειρηματικό σχέδιο και ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή 100.000 χιλ. ευρώ.

Γ) Για την αναγνώριση ΕΟΠ απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) αναγνωρισμένες Ο.Π.

Δ) Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα του μέλους σε Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος.

Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., εφόσον θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτές, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., που είναι αναγνωρισμένη για τα ίδια προϊόντα, ή να συστήσουν άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., για τα ίδια προϊόντα, εάν δεν παρέλθει ένα (1) έτος από την αποχώρησή τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:

 • Για την αναγνώριση υποβάλεται από το νομικό πρόσωπο(Α.Ε. , Ο.Ε , Ι.Κ.Ε. , Συνεταιρισμό) στην ΔΑΟΚ (Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης) αίτηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 • Αναλυτική κατάσταση των μελών και την ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.
 • Αποφάση του ν.π., από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ομ.Π
 • Το καταστατικό λειτουργίας.
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο πενταετούς διάρκειας
 • Τις υποχρεώσεις των παραγωγών-μελών της Ομ.Π
 • Την υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές
 • Να διακινούν μέσω της Ομ.Π. τουλάχιστον το 80% της παραγωγής τους,
 • Το μέγιστο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 20
 • Την επιβολή κυρώσεων στα μέλη της Ομ.Π. σε περίπτωση παραβάσεων των υποχρεώσεων τους
 • Τους κανόνες για την αποδοχή νέων μελών
 • Τα απαραίτητα πιστοποιητικά ότι το ν.π. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Υπεύθυνη δήλωση των μελών ότι δεν ανήκουν σε άλλη Ομ.Π

Επιχορήγηση Ομάδων Παραγωγών

 • Επιχορήγηση 5ετούς διάρκειας
 • Η κατανομή των ετήσιων επιχορηγήσεων, καθώς και το ανώτατο ετήσιο ποσό στήριξης είναι:

–10%,  8%, 6%, 4% και 2% ως ποσοστό της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο έτος αντίστοιχα.

–100.000  ευρώ ανά έτος, ανώτατο ποσό ενίσχυσης.

 • Ο υπολογισμός των ετήσιων δόσεων επιχορήγησης υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας παραγωγής βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για ολόκληρη την Υπουργική απόφαση πατήστε εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

xorafi_ardeysi_n

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

(ΔΡΑΣΗ 10.01.04 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ.

 • Βασικός στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).
 • Η δημόσια δαπάνη της παρούσας δράσης ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 200.000.000 ευρώ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΌ 15/1/2018 ΕΩΣ 16/2/2018

 • Πρώτο έτος εφαρμογής το 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 – εαρινές καλλιέργειες 2018).
 • Η δράση θα εφαρμοστεί περιοχές Δήμου Ορεστιάδας, μέρος Δήμου Διδ/χου και μέρος Δήμου Αλεξ/πολης.
 • Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυση 2017 (ΟΣΔΕ), θα αποτελέσει έτος αναφοράς για την ένταξη των δικαιούχων στη εν λόγω δράση.

 

Οι περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ

Βόρειος Έβρος
Βόρειος Έβρος. Η περιοχή του Ν. Ορεστιάδας και ένα κομμάτι του Ν. Διδ/χου

 

Πάνω από την άσπρη γραμμή είναι η επιλέξιμη περιοχή
Πάνω από την άσπρη γραμμή είναι η επιλέξιμη περιοχή
Πάνω από την άσπρη γραμμή είναι η επιλέξιμη περιοχή
Πάνω από την άσπρη γραμμή είναι η επιλέξιμη περιοχή

ΝΟΤΙΟΣ ΕΒΡΟΣ

2
Η περιοχή δίπλα στον Έβρο μέχρι και το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης
nitro ανθεια
Εντός του πλαισίου με την άσπρη γραμμή (κάτω από τον δρόμο)

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης  πρέπει:

 • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017
 • Να είναι δηλωμένα ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας) τόσο κατά την ένταξη όσο και στην διάρκεια της 5 ετίας.
 • Σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου ο παραγωγός πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση από τον φορέα διαχείρισης( ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, Δήμο) ή την άδεια χρήσης ύδατος
 • Να βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης
 • Τα αγροτεμάχια που είναι επιλέξιμα θα απεικονίζονται στην ΕΑΕ του 2017

 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Τα αγροτεμάχια τα οποία εντάσσονται πρέπει:

 • Να κατέχονται νόμιμα κατά έτος και καθ’όλη την διάρκεια της δέσμευσης
 • Να διατηρούνται σταθερά καθ’όλη την περίοδο της δέσμευσης, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων που έχουν δεσμευτεί
 • Να υποβάλλουν κατά έτος ΕΑΕ
 • Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από Εθνικά και Ενωσιακά Ελεγκτικά όργανα
 • Να τηρούν τον Γεωργοπεριβαλλοντικό – Κλιματικό φάκελο με το ημερολόγιο εργασιών και το βιβλίο εισροών – εκροών.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ:

 • Είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά & Κλιματικά Μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020
 • Είναι συνιδιόκτητα με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100%
 • Είναι ενταγμένα στο μέτρο Δάσωσης Γεωργικών Γαιών
 • Είναι ενταγμένα στο Μέτρο « Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών»

 

Συνδυασμός δράσεων είναι δυνατόν για :

 • Τα αγροτεμάχια τα οποία έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014-2020 με την ειδική δέσμευση Β «Αμειψισπορά» της Δράσης 10.1.04
 • Και επίσης αγροτεμάχια που δεν είναι ενταγμένα σε άλλο μέτρο ή δράση μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα δράση.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Ειδική δέσμευση Α: Αγρανάπαυση

 • Εφαρμογή Αγρανάπαυσης στο τουλάχιστον το 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης μπορεί να φτάσει έως και το 50%.
 • Η δέσμευση της αγρανάπαυσης είναι δυνατόν και όχι υποχρεωτικό να εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια κάθε έτος.
 • Όταν τα αγροτεμάχια εφάπτονται επιφανειακών υδάτων η αγρανάπαυση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αυτά και παραμένει σταθερή στη διάρκεια της 5 ετίας.
 • Σε περίπτωση όπου ένας δικαιούχος εφαρμόζει ποσοστό αγρανάπαυσης μεγαλύτερο από 30% και τα αγροτεμάχια της αγρανάπαυσης εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα ΔΕΝ υποχρεούται να τα διατηρήσει όλα χωρικά σταθερά κατά τη διάρκεια της πενταετίας παρά μόνο το ελάχιστο ποσοστό της δέσμευσης, δηλαδή το 30%. Το υπόλοιπο ποσοστό, μπορεί να εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια κάθε έτος εφαρμογής, κατά τη διάρκεια της πενταετίας.
 • Εάν μια ενταγμένη στη δράση εκμετάλλευση διαθέτει αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% της ενταγμένης έκτασης, δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί σε όλα τα αγροτεμάχια αγρανάπαυση, παρά μόνο στο ελάχιστο ποσοστό της δέσμευσης, δηλαδή στο 30%.
 • Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας
 • Εάν η αγρανάπαυση εφαρμοστεί σε ενταγμένα στη δράση αγρ/χια με κλίση μεγαλύτερη 8%, αναλαμβάνει επιπλέον να εγκαθιστά φυτά εδαφοκάλυψης (αυτά δεν δικαιούνται συνδεδεμένη ενισχύση)

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΠΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ειδική δέσμευση Β: Αμειψισπορά

 • Εφαρμογή Αμειψισποράς στο τουλάχιστον το 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης
 • Το ποσοστό δύναται να αυξηθεί μέχρι και στο 90 % για 1 ή περισσότερα έτη στην διάρκεια της 5 ετίας.
 • Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται ξηρικές καλλιέργειες όπως:

Χειμερινά σιτηρά, κτηνοτροφικά ψυχανθή ( εκτός μηδικής), ελαιοκράμβη, αρωματικά φυτά, όσπρια και σποροπαραγωγή αυτών.

Δικαιούνται συνδεδεμένη επιδότηση!

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΠΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 

Ειδική δέσμευση Δ: Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά νερά

 • Εφαρμογή παρυδάτιας ζώνης ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων, κατά Μ.Ο., στα ενταγμένα στη δέσμευση αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα
 • Στην παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας
 • Η ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων εφαρμόζεται στην πλευρά επαφής του αγροτεμαχίου με τα επιφανειακά ύδατα.

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Α: ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ

Α

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Β: ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

2

3

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Α: ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ

Β: ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

Γ: ΧΛΩΡΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΕ ΔΕΝΔΡΩΔΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Δ: ΖΩΝΗ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡ/ΧΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ

Εικόνα1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

Αν το ποσό που αντιστοιχεί στις αιτήσεις στήριξης που θα υποβληθούν ξεπερνά τον προϋπολογισμό θα εφαρμοστούν τα παρακάτω κριτήρια. Ο χαρακτηρισμός στα υπόγεια υδατικά συστήματα σε κακή ή καλή ποιοτική (χημική κατάσταση) αποτυπώνεται για το κάθε αγροτεμάχιο στην ΕΑΕ 2017 του παραγωγού.

Εικόνα2 Εικόνα3

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ:

Απαγορεύονται να εφαρμόζονται:

 • Aζωτούχα λιπάσματα( 2 μέτρα από επιφανειακά νερά)
 • Κτηνοτροφικά απόβλητα ( 10 μέτρα από επιφανειακά νερά)
 • Υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα (20 μέτρα από επιφανειακά νερά)
 • Σε εκτάσεις με κλίση άνω του 8% όταν είναι σε υγρή μορφή
 • Σε απόσταση 50 μέτρων από γεωτρήσεις , πηγές και πηγάδια
 • Η απευθείας απόρριψη σε επιφανειακά και υπόγεια νερά
 • Σε ακατέργαστες εδαφικές εκτάσεις

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η διαδικασία καταβολής διενεργείται σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πληρωμές καταβάλλονται σε 2 το πολύ δόσεις. Δύναται να καταβληθεί προκαταβολή στο χρονικό διάστημα από 16/10 εώς 1/12 εκάστου έτους και εώς 30/06 εκκαθάριση.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Οι τροποποιήσεις αφορούν:

 • Αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου
 • Τροποποίηση στοιχείων της πράξης
 • Διόρθωση προφανών σφαλμάτων
 • Μεταβίβαση συνολική ή μερική η οποία επιτρέπεται: Mια φορά στην 5 ετία εκτός ανωτέρας βίας
 • Ο αποδέκτης της μεταβίβασης δύναται να είναι μόνο ένα πρόσωπο
 • Η εκμετάλλευση πρέπει να τηρεί τα κριτήρια επιλεξημότητας της δράσης.