ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

soil-Tesing-e1436464562358

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ που ενταχθήκατε στο Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020, αξιοποιήστε το ποσό της επιδότησης 5€/στρ για να πραγματοποιήσετε τις Χημικές Αναλύσεις στα αγροτεμάχια που έχετε εντάξει στο πρόγραμμα.

 

 

Θέλεις να μην σπαταλάς πόρους και χρόνο με άστοχες λιπάνσεις; Θέλεις να προχωρήσεις σε νέες καλλιέργειες; Θέλεις να κάνεις την σωστή θρέψη σε όλες τις καλλιέργειες;

Επικοινώνησε με την εταιρία μας. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις είναι η ανάλυσης του εδάφους

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η γονιμότητα του εδάφους είναι μία σύνθετη έννοια που αποτελεί συνδυασμό πολλών φυσικοχημικών ιδιοτήτων. Προκειμένου να επιτύχει ο αγρότης τη γονιμότητα στο χωράφι, επεμβαίνει  και το  λιπαίνει προκειμένου η καλλιέργεια να αναπτυχθεί δίνοντας την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.

Δειγματοληψία Εδάφους

soil_sampling_processΗ δειγματοληψία του χώματος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια στην ανάλυση του εδάφους.  Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Ένα δείγμα ανά 5 στρέμματα συνήθως επαρκεί για τα ομοιογενή χωράφια. Ο χρόνος της δειγματοληψίας κατά προτίμηση  πρέπει να είναι το φθινόπωρο. Τα δείγματα λαμβάνονται από βάθη 0-15 cm, 15-30 cm, και 30-60 cm ανάλογα με το είδος του φυτού που θα καλλιεργηθεί.

Στόχος μίας εδαφολογικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός της σύστασης του εδάφους, των θρεπτικών συστατικών και άλλων ιδιοτήτων όπως είναι το pH και η αγωγιμότητα. Οι μετρήσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα να προβλεφθεί η δυνατότητα ανάπτυξης μιας καλλιέργειας σε ένα συγκεκριμένο έδαφος, αλλά και να γίνουν οι ιδανικές βελτιώσεις. Η ανάλυση του εδάφους δίνει στον αγρότη-καλλιεργητή την δυνατότητα να έχει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα με τον πιο οικονομικό τρόπο, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.

soil-analysisΗ γονιμότητα του εδάφους σταθμίζεται κατά πόσο είναι ανεπαρκής για καλή ανάπτυξη, επαρκής ή ακόμη και υπερβολικά επαρκής σε βαθμό τοξικότητας για το φυτό.

Η εδαφολογική ανάλυση προσομοιώνει τον τρόπο με τον οποίο παραλαμβάνει το φυτό τα θρεπτικά συστατικά από τις ρίζες του και μας δίνει πληροφορίες για την διαθεσιμότητα των συστατικών αυτών στο φυτό.

Η  Εδαφολογική Ανάλυση συνοψίζεται στα εξής.:

-Μηχανική Σύσταση Εδάφους

Ο προσδιορισμός της Μηχανικής Σύστασης του εδάφους είναι η κατάταξη των στερεών υλικών του εδάφους σε  τρείς κατηγορίες, άμμο, ιλύς και άργιλο. Ανάλογα με την κατάταξη του εδάφους μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα που αφορούν μεταξύ άλλων στην δυνατότητα αποστράγγισης του νερού και την δυνατότητα αερισμού.

-Βασικές Αναλύσεις

εδ τρελληςΗ μέτρηση του pH, είναι το μέτρο της οξύτητας του εδάφους. Είναι πρωτεύουσα παράμετρος, καθοριστική για την καταλληλότητα η μή του χώματος για μία καλλιέργεια. Επηρεάζει την διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών στο φυτό.

Η Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (Electrical Conductivity-EC) αποτελεί μία καλή ένδειξη για την παρουσία θρεπτικών συστατικών στο έδαφος.  Πολύ υψηλές συγκεντρώσεις υποδεικνύουν μεγάλες συγκεντρώσεις αλάτων, περιοριστικό παράγοντα στη γονιμότητα του εδάφους.

-Κύρια Θρεπτικά Συστατικά

Τα κύρια θρεπτικά συστατικά είναι το Άζωτο (N), το Κάλιο (K) και ο Φωσφόρος (P).

Αυτά καταναλώνονται από τα φυτά καθώς χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξή τους.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ανάλυσης του εδάφους επιλέγεται και η ποσότητα της λίπανσης με το καθένα από τα κύρια θρεπτικά συστατικά.

-Δευτερεύοντα Θρεπτικά Συστατικά

Τα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά είναι το Μαγνήσιο (Mg), ο Σίδηρος (Fe), ο  Ψευδάργυρος (Zn), το Μαγγάνιο ( Mn), ο Χαλκός (Cu), το Aσβέστιο (Ca),  και το Βόριο (B). Τα συστατικά αυτά συνήθως βρίσκονται σε επαρκής ποσότητες και δεν απαιτείται προσθήκη. Ωστόσο υψηλές συγκεντρώσεις αυτών μπορεί να δράσουν ανασταλτικά στην ικανότητα του φυτού να παραλάβει τα κύρια θρεπτικά συστατικά. Έντονη έλλειψη τους μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα στην καλλιέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο μας.