Παρατείνετε μέχρι 8 Οκτ του 2016 η Νομιμοποίηση των αυθαίρετων Σταβλικών εγκαταστάσεων μόνιμου χαρακτήρα  

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 « Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (A΄174), για τις κατηγορίες Ι, 2,4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για οκτώ (8) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28του N. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8η 10 2016 με την πάροδο συνολικά τριάντα (38) μηνών από τη δημοσίευση του N. 4178/2013.