ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

 

manyofsheepsΥπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» (Νεοεισερχόμενοι) 40.000.000€

Δράση 11.1.2 «Μετατροπή σε Βιολογική Κτηνοτροφία» ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 4.500.000€

Υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε Βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» (Υφιστάμενοι) 160.000.000€

Δράση 11.2.2 «Διατήρηση Βιολογικής Κτηνοτροφίας» ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 13.500.000€

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 2. Ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων.
 3. Να είναι ενεργοί γεωργοί.
 4. Επιλέξιμοι για το υπομέτρο 11.1 είναι οι «νεοεισερχόμενοι»
 5. Επιλέξιμοι για το υπομέτρο 11.2 είναι όσοι έχουν συνάψει σύμβαση με Οργανισμό ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης (20/2/2018 και πίσω)

Δεν δύναται να είναι δικαιούχοι:

 1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης
 2. Οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης, που υπάρχει απόφαση αποκλεισμού από την λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον Αγροτικό Τομέα.
 3. Έχουν αποβληθεί από Γεωργοπεριβαλλοντικό Μέτρο ή Δράση την προηγούμενη προγραμματική περίοδο

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τα αιτούμενα προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο:origFile751

 1. Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017
 2. Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης
 3. Για τη Δράση 11.2.2 να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π
 4. Τα επιλέξιμα αιγοπρόβατα είναι > 1 έτους
 5. Τα επιλέξιμα Βοοειδή είναι > 6 μηνών

Η Βοοτροφία αφορά αγελαδοτροφία και βουβαλοτροφία

Επιτρέπεται για το ίδιο ζωικό κεφάλαιο και τον ίδιο βοσκότοπο να υποβληθεί αίτηση ένταξης και στις εξής δράσεις:

 • 1 Καλή μεταχείριση των ζώων στα βοοειδή
 • 4 Καλή μεταχείριση των ζώων στις Αίγες και Πρόβατα
 • 1.5 Περιβαλλοντική Αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων
 • 1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

 

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης
Βαθμολογικά κριτήρια για τους Νέους Βιοκαλλιεργητές
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

  1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας (έως 60% των μορίων)
  2. Έως 30 ετών 60 μόρια
  3. >30 έως 40 από 54 έως 59,4
  4. >40 έως 54 από 0 έως 50,4

 Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών (έως 40% των μορίων) (2,5 μόρια για κάθε στρέμμα, έως τα 40 στρέμματα)

 

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης
Βαθμολογικά κριτήρια για τους Παλιούς Βιοκαλλιεργητές
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 1. Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής Βιολογικού Συστήματος (έως 50% των μορίων)

– 10 μόρια για κάθε έτος εφαρμογής Βιολογικής Κτηνοτροφίας με μέγιστη 50 Βαθμοί

 1. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών (έως 30% των μορίων) (2,5 μόρια για κάθε στρέμμα, έως τα 40 στρέμματα)

Μέγιστη 30 Βαθμοί

 1. Επαγγελματίας Αγρότης (20% των μορίων) 20 Βαθμοί

 

 

 

Δεσμεύσεις Δικαιούχων

Οι δεσμεύσεις αρχίζουν με την απόφαση ένταξης στο Μέτρο 11

 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να συνάψουν σύμβαση με Σύμβουλο-Γεωπόνο εντός 3 μηνών από την ένταξη.
 • Σύμβαση με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων εντός 15 ημερών.
 • Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής .
 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ανά έτος τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων. Να διευκολύνουν ελέγχους
 • Να τηρούν φάκελο δικαιούχου
 • Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των βοσκοτόπων
 • Τμήματα των βοσκοτόπων δύνανται να ανανεώνονται με άλλα.
 • Οι νεοεισερχόμενοι δεσμεύονται να καταρτιστούν στις Βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές (Μέτρο 01), μέσα στην 3ετία.

 

Διάρκεια Δέσμευσης

σταβλικές 2Οι δεσμεύσεις ξεκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

 1. Για όσους ενταχθούν στο Υπομέτρο 11.2

     5 έτη με δυνατότητα παράτασης 1 έτος

 1. Για όσους ενταχθούν στο Υπομέτρο 11.1

    3 έτη με δυνατότητα ένταξης στις δράσεις του Υπομέτρου 11.2

 

Φάκελος Δικαιούχου

 • Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης.
 • Απόφαση ένταξης με τις τυχόν τροποποιήσεις της.
 • Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής.
 • Την σύμβαση με Σύμβουλο-Γεωπόνο.
 • Την σύμβαση με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
 • Αντίγραφα των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) – Δήλωση Καλλιέργειας.
 • Άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή προέγκριση αυτής
 • Μητρώο Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης
 • Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής
 • Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (ΜΕΕ-ΗΕ) :
 1. Κάρτα Αγορών για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές.
 2. Κάρτα Πώλησης Προϊόντων.
 3. Ημερολόγιο Εργασιών.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

Ύψος ενίσχυσης σε €/ΜΜΖ/Ha/έτος

ζωα

Αίτηση Ενίσχυσης – Καταβολή Ενίσχυσης

 • Η Αίτηση Ενίσχυσης υποβάλλεται ταυτόχρονα με την ΕΑΕ.
 • Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται το χρονικό διάστημα υποβολής στο ΠΣ των παραστατικών συμμόρφωσης.
 • Καθώς και η καταχώρηση των ευρημάτων του ΟΕ&Π.
 • Η καταβολή της Ενίσχυσης πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τις 30/6 του επόμενου έτους (πχ. για το 2018 η πληρωμή θα γίνει το αργότερο έως 30/6/2019).
 • Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής της Ενίσχυσης η οποία μπορεί να πραγματοποιείται από 16/10 έως 30/11.

Το ύψος της προκαταβολής μπορεί να ανέρχεται έως και το 85% της Ενίσχυσης.